Her kan du læse om reglerne for at blive familiesammenført med din udenlandske partner

Når du vil have din udenlandske ægtefælle eller samlever med til Danmark, kaldes det for ægtefællesammenføring. Den person, der ønsker at få opholdstilladelse i Danmark, kaldes ansøgeren, og den person, der allerede bor i Danmark, kaldes referencen.

For at ansøgeren og referencen kan opnå opholdstilladelse, skal I opfylde visse krav sammen og hver for sig. Der er nogle grundlæggende krav, som I skal opfylde, og seks integrationskrav, hvor I tilsammen skal opfylde mindst fire af kravene.

Hvis I ikke opfylder visse krav, kan det undersøges, om Udlændingestyrelsen kan se bort fra disse krav. Man kan nemlig få dispensation, hvis der er særlige forhold, der kan gøres gældende, for eksempel hvis referencen har samvær med særbørn i Danmark eller er svært handicappet.

Hvis det ikke er muligt at få dispensation, og det er svært at opfylde kravene, kan I overveje at flytte til et andet EU-land i en periode og derefter søge om  ægtefællesammenføring efter eu-reglerne når I vender tilbage til Danmark.

Grundlæggende krav
I skal være gift, eller have et fast samliv

Skal I være gift for at blive ægtefællesammenført?

Nej!

Men hvis I ikke er gift, skal I kunne bevise, at I faktisk er i et rigtigt forhold med hinanden. Det betyder, at I skal fremvise dokumentation for, at I har boet sammen i mindst 1 år og 6 måneder. Der er skrappe krav til dokumentationen og I skal for eksempel kunne vise, at I har haft den samme adresse mvr.

Hvis I er ægtefæller, skal I kunne bevise følgende:

- at I begge har været til stede under vielsen,
- at vielsen er sket i tråd med reglerne i det land hvor I er blevet viet,
- at I begge var minimum 18 år gamle på vielsestidspunktet.

24 års reglen

For at ansøge om ægtefællesammenføring, skal I begge være mindst 24 år, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i jeres sag. Det betyder, at I kan ansøge, når I begge er mindst 23 år og 6 måneder gamle. Hvis der er særlige omstændigheder, såsom alvorlig handicap eller at herboende arbejder med job, der er på positivlisten, kan I dog søge dispensation fra dette krav.

Krav til den udenlandske ægtefælle
Besøgskrav

Den ansøgende ægtefælle skal have haft besøgt Danmark lovligt, mindst en gang, før I søger om familiesammenføring. Der er ikke krav om besøgets længde.

Man kan i øvrigt indgive ansøgning om familiesammenføring med sin ægtefælle, mens denne er befinder sig i Danmark.

Dansk prøver

Når du får opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring skal du bestå visse danskprøver inden for en bestemt tidsperiode.

Dansk prøve på A1 niveau
Denne prøve skal du bestå senest 6 måneder efter du opnår opholdstilladelse.

Dansk prøve på A2 niveau
Denne prøve skal du bestå senest 9 måneder efter du opnår opholdstilladelse.

Består du ikke prøverne risikerer du at miste opholdstilladelsen.

Dispensation
Du kan blive fritaget fra kravet om at bestå disse to dansk prøver, såfremt du har særlige handicaps, som gør det umuligt for dig at gennemføre prøverne.

NB: Tyrkiske statsborgere kan fritages fra dette krav, såfremt de er økonomiske aktive. Kontakt os for at høre nærmere.

Krav til ægtefællen som bor i Danmark
Selvstændig bolig

Som herboende ægtefælle skal du råde over egen bolig af rimelig størrelse. I praksis betyder det, at du skal eje, leje eller fremleje din bolig og at boligen har

- en selvstændig indgang og fremstå som en enhed.
- en størrelse der er rimelig
- en areal der udgør mindst 20 m2 pr. person eller, et beboelsesrum pr. 2 personer i boligen.

Boligområde

Ens bolig må ikke være lokaliseret i visse boligområder, der er omfattet af boligkravslisten.

Se den detaljerede vejledende oversigt over adresser, som er omfattet af boligkravslisten

Du skal være selvforsørgende

I kan ikke få opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring, hvis du, som herboende ægtefælle har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationslovens inden for de seneste 3 år, forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring.

Selv hvis du har eksempelvis kun har modtaget kontanthjælp i en enkelt måned i denne 3 årige periode, vil du ikke opfylde dette krav. Vi modtager mange henvendelser fra personer som har fået afslag på deres ansøgning, netop fordi de ikke opfylder dette selvforsørgelseskrav.

Økonomisk sikkerhedsstillelse

Du skal stille en økonomisk garanti på 104.040 kr. (2020 niveau). i form af enten deponeringskonto eller anfordringsgaranti.

Sikkerhedsstillelsen dækker over tilfælde hvor kommunen skal bruge ressourcer på din ægtefælle i forbindelse med hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

Sikkerhedsstillelsen nedsættes i takt med at din ægtefælle består dansk prøve A1 og A2.

Kriminalitet

Du må ikke være dømt efter straffeloven for visse typer af kriminalitet inden for de seneste 10 år.

- voldtægt jf. § 216
- manddrab jf. § 237
- simpel, grov og psykisk vold jf. §§ 243-246
- ulovlig tvang jf § 260
- frihedsberøvelse jf § 216
- menneskehandel jf. § 262 a

Der kan se bort fra denne betingelse såfremt

- kriminaliteten er udøvet medens du har været under en psykisk lidelse, som i dag er kureret.

- kriminaliteten skyldtes alkohol- eller narkotikamisbrug, som i dag er ophørt.

- Hvis i har været gift i en længere årrække.

Hvis ægtefællen i Danmark, ikke er dansk eller nordisk statsborger
Permanent ophold

Du skal have haft permanent opholdstilladelse i mere end 3 år og stadig opfylde betingelserne for permanent opholdstilladelse.

Hvis du har fået permanent opholdstilladelse på baggrund af en ansøgning indgivet før den 15. marts 2017 skal du opfylde særlige betingelser som du kan læse om hos nyidanmark her.

Integrationskrav

Det er meget vigtigt at man sikrer sig, at man tilsammen opfylder 4 ud af de 6 integrationskrav, da det i praksis ofte er disse krav, som ansøgende par ikke opfylder.

3 af de integrationsrelevante krav vedrører ansøgeren og de 3 andre vedrører referencen. Referencen skal altid opfylde kravet om dansk sprogkundskaber. Opfylder referencen eksempelvis alle 3 af sine krav, skal ansøgeren alene opfylde 1 af sine.

Integrationskrav ansøger skal opfylde

Følgende betingelser omhandler dig som skal ansøge om ophold. Husk at du ikke nødvendigvis skal opfylde dem alle sammen. Opfylder din partner eksempelvis alle 3 af sine, af sine, behøver du kun at opfylde 1.

Sprogkundskaber
Det er fra lovgivers side bestemt, at man gerne vil have at folk der flytter til Danmark har et vist sprogniveau så de kan deltage i samfundet. Du kan derfor som ansøger opfylde denne betingelse ved enten at have bestået prøve i Dansk A1 eller engelskprøve på B1 niveau eller højere. TOEFL iBt test er også tilstrækkelig, da niveauet er det samme som B1 niveau.

Du kan hente en fyldestgørende liste over prøver der anerkendes af Udlændingestyrelsen her. Hvis du allerede opholder dig i Danmark og ikke opfylder kravet, kan du overveje at tilmelde dig en prøve inden, eller samtidig med at du ansøger, således at du opfylder kravet på afgørelsestidspunktet.

Krav om beskæftigelse
Du kan opfylde endnu en af de integrationsrelevante betingelser, hvis du kan bevise, at du har været i fuldtidsarbejde i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen. Kravet om fuldtidsarbejde indebærer, at den ugentlig arbejdstid har været på mindst 30 timer.

Beskæftigelseskravet kan også opfyldes hvis du i stedet har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed og at det arbejde du har udført i den selvstændige virksomhed kan sidestilles med lønarbejde i mindst 30 timer om ugen.

Hvis du har nået pensionsalderen i dit hjemland og du har været i arbejde inden du gik på pension, kan de år du har været på pension tælle med som arbejdsår.

Beskæftigelsen kan bevises ved at fremlægge ansættelseskontrakter, eller erklæringer fra arbejdsgiveren mv.

Uddannelse
Hvis du har bestået et uddannelsesforløb af over 1 års varighed kan du opfylde betingelsen om uddannelse. Der skal være tale om en uddannelse der kan sidestilles med en dansk vidergående- eller erhvervsuddannelse.

Det kan eksempelvis være, at du har bestået 1 år af en 3 årig bachelor uddannelse.

Integrationskrav referencen skal opfylde

Følgende betingelser omhandler dig som er referencen. husk du behøver nødvendigvis ikke at opfylde dem alle sammen hvis din ægtefælle opfylder 2 eller samtlige af sine 3 betingelser. Du skal dog til enhver tid opfylde den første betingelse der omhandler dine sprogkundskaber.

sprogkundskab (skal opfyldes, uanset hvad)
Du skal have bestået prøve i Dansk 3 eller dokumentere et tilsvarende eller højere niveau. Du kan bl.a. opfylde kravet hvis du har

- bestået folkeskolen med et karaktergennemsnit på 02 efter den nye skala, og 06 efter 13-skalaen. Du må dog ikke være dumpet i dansk fagene.

- bestået gymnasial uddannelse.

beskæftigelseskrav
Du skal have haft et ordinært fuldtidsarbejde, eller været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 5 år.

uddannelse
Du skal have været under uddannelse i Danmark i mindst 6 år. Du opfylder alene kravet hvis du mindst har haft 1 års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse.

Opholdstilladelsen
Hvor længe gælder opholdstilladelsen

Indledningsvis får du opholdstilladelse i en begrænset periode på 2 år, som kan forlænges inden det udløber.

Hvad har du ret til

Med opholdstilladelsen må du naturligvis opholde dig i Danmark, arbejde og rejse på ferie.

Se pakkerne

Få hjælp
Se pakkerne
Andre muligheder
Læs eu-reglerne
Det er gratis!

Vil du tale om din sag først? Send os en besked.

Tusind tak for din henvendelse. Vi vender tilbage snarest.
Noget gik galt. Forsøg igen.
Picture of a wedding couple
4.97/5 på Facebook
Vær sammen.

Start din sag med det samme

Hvorfor du bør starte din sag hos os.
checkmark
Vi er specialister inden for udlændingeret
checkmark
Forsvar mod Udlændingestyrelsens skarpe retorik
checkmark
Du får tildelt en personlig og fast sagsbehandler
checkmark
Fast pakkepris - blandt markedets bedste
checkmark
Nem online behandling via din log ind side
checkmark
100% Tryghed
Start sag
Konsultation