Læs kravene til familiesammenføring efter EU reglerne

Ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Danske statsborger har ret til at bevæge sig frit i Europa. Udnyttes denne ret, og kan reelt og faktisk ophold i et andet EU-land af mindst 3-6 måneders varighed dokumenteres, kan der søges familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne.

I praksis betyder det, at hvis I ikke opfylder reglerne for familiesammenføring efter de danske regler, så kan i med fordel overveje familiesammenføring efter EU-reglerne.

Udnyttet retten til fri bevægelighed i et andet EU-land


Som udgangspunkt har den danske statsborger benyttet sig af sin ret til fri bevægelighed, hvis han/hun har opholdt sig i et andet EU-land som

  • arbejdstager eller pensioneret arbejdstager,
  • selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende,
  • tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder,
  • udstationeret,
  • studerende ved en institution, der er godkendt eller finansieret af det offentlige, som kan forsørge sig selv under sit ophold eller
  • person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Det vil sige, at den danske statsborger har tilstrækkelige indtægter eller midler til sin egen og sin evt. families forsørgelse.
Hvis den danske statsborger efter udrejsen til et andet EU-land fortsætter med at arbejde i Danmark, betragtes han/hun ikke som arbejdstager i det andet EU-land, vedkommende har bosat sig i. Indtægten fra arbejdet i Danmark kan i stedet medføre, at den danske statsborger i bopælslandet kan anses at være selvforsørgende.
Reelt og faktisk ophold i andet EU-land

Når SIRI skal vurdere om der kan ske ægtefællesammenføring efter eu-reglerne, kigger man på om den danske statsborger faktuelt har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land.

Der er ikke et mindstekrav til opholdets længde i det andet EU-land, som den danske statsborger har opholdt sig i, men det er en forudsætning, at danskeren har etableret et faktisk og reelt ophold i landet.

Det indebærer, at man har levet sit liv i det pågældende land og indrettet sig på en sådan måde, der viser, at man har haft sin tilværelse i landet. Der skal være tale om en faktisk og reel flytning til landet, og ikke blot et kortvarigt ophold, ex. på et hotelværelse.

I praksis kan det tage noget tid førend man er blevet behørigt registreret i det EU-land man er flyttet til. Vi anbefaler derfor ikke, at man ansøger om ægtefællesammenføring efter eu-reglerne medmindre man har haft minimum 3 måneders ophold som dansk statsborger i et andet EU-land.

Dokumentationskrav
SIRI kræver omfattende bevis for det reelle og faktiske ophold og du skal kunne eksempelvis fremsende følgende dokumentation: 

- Dokumentation for flytning af eksempelvis møbler til EU-landet
- Dokumentation for rejsen til EU-landet
- Lejekontrakt på bolig
- Adresseregistrering
- Daglig indkøb
- Telefoni, internet mv.
- Forsikringer
- osv.

Tidsmæssig sammenhæng

Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem dit danske familiemedlems udnyttelse af sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land og ansøgningen om familiesammenføring efter EU-retten. Dit danske familiemedlem skal derfor være fortsat med sin EU-retlige aktivitet i det andet EU-land (f.eks. at være arbejdstager) frem til sin tilbagevenden til Danmark.

Hvis den danske statsborger umiddelbart frem til sin tilbagevenden til Danmark i en vis periode har været ophørt med sin EU-retlige aktivitet i det andet EU-land, vil han/hun ved sin tilbagevenden til Danmark som udgangspunkt ikke være omfattet af EU-reglerne, og du vil derfor ikke kunne aflede en ret til ophold fra dit danske familiemedlem.

Hvis den danske statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU-land, allerede er vendt tilbage til Danmark, skal en af disse forudsætninger desuden være opfyldt:

du skal som familiemedlem være rejst til Danmark samtidig med den danske statsborger eller i naturlig forlængelse af dennes indrejse

eller

ansøgningen om familiesammenføring efter EU-retten skal være indgivet samtidig med eller i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark.

Indgiver du først ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne på et senere tidspunkt end tidspunktet for den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, foretager SIRI en konkret vurdering af, om din ansøgning kan anses at være indgivet i naturlig forlængelse heraf.

Tilbagevenden til Danmark indebærer i denne sammenhæng, at dette er sket med henblik på etablering af faktisk og reelt ophold og udøvelse af familieliv. Et kortvarigt besøg her i landet indebærer således ikke i sig selv, at du og den danske statsborger anses for at være vendt tilbage til Danmark.

I skal have opholdt jer sammen i det andet EU-land

Du skal have opholdt dig i det andet EU-land og udøvet familieliv med dit danske familiemedlem. Du skal ikke nødvendigvis have opholdt dig sammen med den danske statsborger under hele dennes ophold i det andet EU-land. Det er ikke en forudsætning, at du har opnået opholdstilladelse i det andet EU-land.

Hvis den danske statsborger ikke har opholdt sig i et andet EU-land

Hvis du er familiemedlem til en dansk statsborger, som bor i Danmark, og som ikke har udnyttet retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, kan I som par ikke få ægtefællesammenføring efter eu-reglerne.

I kan i stedet søge om familiesammenføring efter de danske regler.

Læs mere om familiesammenføring efter de danske regler her.

I helt særlige tilfælde kan du som familiemedlem til en dansk statsborger være omfattet af EU-reglerne, selv om den danske statsborger ikke har etableret et faktisk og reelt ophold i et andet EU-land. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den danske statsborger bor og er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark og herigennem i et vist omfang leverer grænseoverskridende tjenesteydelser til andre EU-lande og som følge heraf bruger en vis andel af sin arbejdstid på forretningsrejser til andre EU-lande.

Det kan også være tilfældet, hvis den danske statsborger bor i Danmark og er arbejdstager efter EU-retten i en anden medlemsstat og som følge heraf regelmæssigt rejse dertil (grænsegænger), eller er ansat ved en i Danmark hjemmehørende arbejdsgiver, men inden for rammerne af sin arbejdskontrakt udføre en vis del af sit ugentlige arbejde i en anden medlemsstat (forretningsrejser). Der vil være yderligere betingelser knyttet til ophold på disse grundlag.

Ægtefællesammenføring med en herboende ikke-dansk EU borger efter eu-reglerne

Hvis du er gift med en ikke-dansk EU-borger som har taget varigt ophold i Danmark (hovedpersonen), kan du søge om familiesammenføring efter EU-reglerne og få lovligt ophold her i landet. Du skal dog bl.a. kunne dokumentere, at du er i familie med hovedpersonen, og at hovedpersonen har et selvstændigt opholdsgrundlag.

Udnyttet sig af retten til fri bevægelighed i et andet EU-land

Hovedpersonens selvstændige opholdsgrundlag efter EU-reglerne kan f.eks. være som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, person med tilstrækkelige midler eller lignende, men ikke som familiemedlem med afledt ret fra en anden person. Hvis du indgiver din ansøgning om EU-opholdsdokument samtidig med, at hovepersonen indgiver sin ansøgning, skal vi først tage stilling til, om hovedpersonen opfylder betingelserne for et selvstændigt opholdsgrundlag, før det kan vurderes, om du kan registreres som familiemedlem.

Hvis hovedpersonen allerede er registreret i Danmark som EU-borger med selvstændigt opholdsgrundlag, når du indgiver ansøgning om ophold som familiemedlem, skal der fremlægges aktuel dokumentation for, at hovedpersonen fortsat opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag.

Hvis hovedpersonens opholdsgrundlag er som arbejdstager, kan denne dokumentation f.eks. være en ny erklæring fra arbejdsgiveren suppleret med de seneste tre måneders lønsedler.

Har hovedpersonen ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal der ikke vedlægges dokumentation for et aktuelt opholdsgrundlag.

Ægteskabet, registreret partnerskab, det faste samliv skal være reelt

Jeres forhold skal være reelt og ikke kun indgået for at opnå et opholdsgrundlag. I skal underskrive en erklæring på tro og love under strafansvar om dette. SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) kan eventuelt indkalde jer til en samtale med henblik på at vurdere, om jeres forhold er reelt.  

Hvordan bevises familierelationen til hovedpersonen

Jeres vielsesattest skal fremlægges.

Afhængig af i hvilket land vielsen og/eller fødslen har fundet sted, kan der være krav om, at attesten skal være enten legaliseret eller have apostille-påtegning.

I enkelte tilfælde kan det derudover være nødvendigt, at attesten er ægthedsvurderet.

Se pakkerne og bestil nu

Få hjælp
Andre muligheder
Det er gratis!

Vil du tale om din sag først? Send os en besked.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.