Betingelser

Du kan her læse de gældende betingelser og
og krav for familiesammenføring jf. de gældende regler 2020.

smid en like
Giv os en like så vi kan hjælpe endnu flere 🙏
hvem kan få ægtefællesammenføring

Hvis I er gift og den ene af jer bor lovligt i Danmark kan I søge om at få dansk opholdstilladelse efter reglerne om ægtefællesammenføring, til den af jer der bor i udlandet.

Det kræver dog at I begge opfylder en lang række af betingelser, som gennemgås på denne side.

Hvis den af jer som er boende i Danmark også selv er udlænding og opholder sig i Danmark på baggrund af studier eller arbejde skal du i stedet læse om reglerne for medfølgende familiemedlemmer her.

For nordiske og EU statsborgere som ønsker at blive familiesammenført med en herboende henvises til reglerne for familiesammenføring med statsborgere fra EU her.

Hvis I ikke er gift kan I stadig søge efter reglerne, såfremt I kan dokumentere et længevarende samliv.

krav til jer begge

gyldigt ægteskab

Ægteskabet skal kunne anerkendes efter Dansk ret. I skal kunne bevise:
- at I begge har været til stede under vielsen,
- at vielsen er sket i tråd med reglerne i det land hvor I er blevet viet,
- at I begge var minimum 18 år gamle på vielsestidspunktet.

Ved manglende ægteskab, skal samliv på mindst 1 år og 6 måneder kunne dokumenteres. Der er  strenge krav til dokumentationen.

24 års reglen

Opholdstilladelsen kan ikke opnås førend I begge to er fyldt 24 år. Det betyder at I først kan indgive jeres ansøgning når I begge to er mindst 23 år og 6 måneder gamle.

Der kan være særlige tilfælde hvor man ser bort fra dette krav, det kræver dog at man søger dispensation herom, begrundet i særlige forhold såsom alvorligt handicap, eller at herboende arbejder med job der hører under positivlisten mm.

integrationskrav

Der er to sæt af betingelser som i skal opfylde:

- 6 integrationsrelevante betingelser (3 af disse vedrører ansøgeren og de 3 andre vedrører herboende)
- 5 øvrige betingelser

Integrationskravet kan opfyldes hvis  tilsammen lever op til 4 ud af de 6 integrationsrelevante betingelser 3 af de 5 øvrige betingelser.

Betingelserne gennemgås længere nede, under kravene til hver af jer særskilt.

Der kan søges dispensation hvis herboende ægtefælle særbørn eller er alvorligt syg- eller handicappet.

krav til den udenlandske ægtefælle

besøgskrav

Ansøgende ægtefælle skal have været i Danmark mindst en gang før, inden I søger om familiesammenføring. Der stilles ikke krav om besøgets længde, dog skal besøgsopholdet havde været lovligt.

integrationskravet

Som nævnt skal I tilsammen opfylde 4 ud af de 6 integrationsrelevante betingelser. Betingelserne er delt op på den måde, at 3 af dem vedrører den af jer som er ansøger, og de 3 andre vedrører den af jer som allerede opholder sig i Danmark. Hvis den ene af jer eksempelvis opfylder alle sine 3 betingelser behøver den anden kun at opfylde en af sine.

Følgende betingelser omhandler dig som skal ansøge, husk du behøver nødvendigvis ikke at opfylde dem alle sammen hvis din ægtefælle opfylder 2 eller samtlige af sine 3 betingelser.

sprogkundskaber
Du skal have bestået prøve i Dansk A1 eller engelskprøve på B1 niveau eller højere.

Engelskprøven skal være afholdt ved et anerkendt sprogudbyder. Du kan se en liste over disse hos nyidanmark her:

Se oversigt over prøver, som kan godkendes som dokumentation for sprogfærdigheder på B1-niveau

krav om beskæftigelse
Du kan opfylde arbejdskravet såfremt du har været i fuldtidsarbejde i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen. Kravet om fuldtidsarbejde indebærer, at den ugentlig arbejdstid har været på mindst 30 timer.

Du kan også opfylde beskæftigelseskravet hvis du istedet har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed. For at kunne medregne tiden som selvstændig er det dog et krav, at omfanget af beskæftigelsen kan sidestilles med lønarbejde i mindst 30 timer om ugen.

Hvis du har nået pensionsalderen i dit hjemland og du har været i arbejde inden du gik på pension, kan de år du har været på pension tælle med som arbejdsår.

uddannelse
Hvis du har bestået et uddannelsesforløb af over 1 års varighed kan du opfylde betingelsen om uddannelse. Der skal være tale om en uddannelse der kan sidestilles med en dansk vidergående- eller erhvervsuddannelse.

Det kan eksempelvis være, at du har bestået 1 år af en 3 årig bachelor uddannelse.

dansk prøverne

Du skal bestå to danskprøver når du får opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring.

dansk prøve på A1 niveau
Denne prøve skal du bestå senest 6 måneder efter du opnår opholdstilladelse

dansk prøve på A2 niveau
Denne prøve skal du bestå senest 9 måneder efter du opnår opholdstilladelse.

Består du ikke prøverne risikerer du at miste opholdstilladelsen.

Dispensation
Du kan blive fritaget fra kravet om at bestå disse to dansk prøver, såfremt du har særlige handicaps, som gør det umuligt for dig at gennemføre prøverne.

NB: Tyrkiske statsborgere kan fritages fra dette krav, såfremt de er økonomiske aktive. Kontakt os for at høre nærmere.

krav til ægtefællen som bor i Danmark

boligkravet

Som herboende ægtefælle skal du råde over egen bolig af rimelig størrelse. I praksis betyder det, at du skal eje, leje eller fremleje din bolig.

Herudover er der også krav til selve boligen som skal:
- have selvstændig indgang og fremstå som en enhed.
- være rimelig af størrelse
- have en areal der udgør mindst 20 m2 pr. person eller have et beboelsesrum pr. 2 personer i boligen.

boligområde

Visse boligområder er optaget på en særlig boligkravsliste, hvis de opfylder visse kvoter i relation til boligområdets tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelse og bruttoindkomst.

Din bolig må ikke være beliggende i sådan et boligområde som er omfattet af boligkravslisten.

Se den detaljerede vejledende oversigt over adresser, som er omfattet af boligkravslisten

du skal være selvforsørgende

I kan ikke få opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring, hvis du, som herboende ægtefælle har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationslovens inden for de seneste 3 år, forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring.

Selv hvis du har eksempelvis kun har modtaget kontanthjælp i en enkelt måned i denne 3 årige periode, vil du ikke opfylde dette krav. Vi modtager mange henvendelser fra personer som har fået afslag på deres ansøgning, netop fordi de ikke opfylder dette selvforsørgelseskrav.

økonomisk sikkerhedsstillelse

Du skal stille en økonomisk garanti på 104.040 kr. (2020 niveau). i form af enten deponeringskonto eller anfordringsgaranti.

Sikkerhedsstillelsen dækker over tilfælde hvor kommunen skal bruge ressourcer på din ægtefælle i forbindelse med hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven.

Sikkerhedsstillelsen nedsættes i takt med at din ægtefælle består dansk prøve A1 og A2.

kriminalitet

Du må ikke være dømt efter straffeloven for visse typer af kriminalitet inden for de seneste 10 år.

- voldtægt jf. § 216
- manddrab jf. § 237
- simpel, grov og psykisk vold jf. §§ 243-246
- ulovlig tvang jf § 260
- frihedsberøvelse jf § 216
- menneskehandel jf. § 262 a

Der kan se bort fra denne betingelse såfremt

- kriminaliteten er udøvet medens du har været under en psykisk lidelse, som i dag er kureret.

- kriminaliteten skyldtes alkohol- eller narkotikamisbrug, som i dag er ophørt.

- Hvis i har været gift i en længere årrække.

du skal opfylde din del af integrationskravet

Som nævnt skal i tilsammen opfylde 4 ud af de 6 integrationsrelevante betingelser. Betingelserne er delt op på den måde, at 3 af dem vedrører den af jer som er ansøger, og de 3 andre vedrører den af jer som allerede opholder sig i Danmark. Hvis den ene af jer eksempelvis opfylder alle sine 3 betingelser behøver den anden kun at opfylde en af sine.

Følgende betingelser omhandler dig som skal ansøge, husk du behøver nødvendigvis ikke at opfylde dem alle sammen hvis din ægtefælle opfylder 2 eller samtlige af sine 3 betingelser. Du skal dog til enhver tid opfylde den første betingelse.

sprogkundskab (skal opfyldes, uanset hvad)
Du skal have bestået prøve i Dansk 3 eller dokumentere et tilsvarende eller højere niveau. Du kan eksempelvis opfylde kravet hvis du har bestået folkeskolen med et karaktergennemsnit på 02, eller gymnasium mv.

beskæftigelseskrav
Du skal have haft et ordinært fuldtidsarbejde, eller været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 5 år.

uddannelse
Du skal have været under uddannelse i Danmark i mindst 6 år.

krav til ægtefællen i Danmark, hvis denne ikke er dansk eller nordisk statsborger

permanent ophold

Du skal have haft permanent opholdstilladelse i mere end 3 år og stadig opfylde betingelserne for permanent opholdstilladelse.

Hvis du har fået permanent opholdstilladelse på baggrund af en ansøgning indgivet før den 15. marts 2017 skal du opfylde særlige betingelser som du kan læse om hos nyidanmark her.

opholdstilladelsen

hvor længe gælder opholdstilladelsen

Indledningsvis får du opholdstilladelse i en begrænset periode på 2 år, som kan forlænges.

hvad har du ret til

Med opholdstilladelsen må du naturligvis opholde dig i Danmark, du må arbejde samt rejse på ferie.

priser

En “pakke” for en udenlandsk ægtefælle til en herboende dansk statsborger hvor i opfylder de grundlæggende betingelser koster som udgangspunkt fra 7.499 kr. inkl. moms.

Ved komplekse sager, hvor der f.eks skal søges dispensation fordi i ikke opfylder alle krav kan pakken koste mere.

Vi anbefaler at du kontakter os for en konsultation så vi kan vurdere din sag, og give dig en endelig pris, da det afhænger af den konkrete sag.

hvem kan få fællesammenføring som barn

Børn under 15 år kan blive sammenført med forælder i Danmark hvis barnet og herboende forælder opfylder en række betingelser. Typisk søges familiesammenføring med barn, i forbindelse med forældrenes ansøgning om ægtefællesammenføring.

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

Børn af udenlandske statsborgere, som har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier i Danmark. Læs mere om medfølgende børn

Hvis du ønsker at søge om familiesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten. Læs mere om familiesammenføring efter EU-retten


krav til ansøgeren (barn under 15 år)

du skal bo hos din forælder hvis du får tilladelse

Såfremt barnet opnår opholdstilladelse, er det et krav at barnet bor hos sammen med sin forælder i Danmark.

du må ikke have stiftet egen familie

Barnet må ikke have stiftet egen familie og have egne børn.

hensyn til tarv

Familiesammenføringen er kun muligt hvis hensynet til barnets tarv taler herfor. Udlændingestyrelsen vurderer derfor om det er i barnets bedste interesse at denne får muligheden for at bo sammen med sin forælder i Danmark. Forælderens bopælskommune skal i forbindelse med ansøgningen udtale sig om det kan forventes, at forælderen vil kunne sørge for behørig omsorg og trivsel for barnet.

Hvis der er risiko for, at barnet vil få sociale udfordringer, blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark, eller blive udsat for overgreb, vil en familiesammenføring stride imod barnets tarv.

vellykket integration

Er barnet allerede fyldt 8 år på det tidspunkt hvor der ansøges, vurderer Udlændingestyrelsen om barnet vil kunne opnå sådan en tilknytning til Danmark, at barnet kan forventes at blive integreret ordentligt.

I vurderingen kigger man bl.a. på følgende forhold:

- Længden og karakteren af barnets ophold i hjemlandet
- Tidligere ophold i Danmark
- Hvor barnet har tilbragt det meste af sit liv
- Skolegang, sprogkundskaber

Man kigger også på en række forhold vedrørende den herboende forælder, heriblandt forælderens tilknytning til barnet, om forælderen kan dansk, uddannelse mv.

krav til forælderen

du skal have lovligt ophold i Danmark

Du, som er forælder til ansøgeren, og som bor i Danmark skal være dansk eller nordisk statsborger.

Eller du skal have:

permanent opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end asyl, eller have opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold. Det fremgår af brevet med din opholdstilladelse, om den er givet med mulighed for varigt ophold.

Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din ægtefælle/samlever i Danmark være dansk eller nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark. 

du skal have forældermyndighed over ansøgeren

Du skal som ansøgerens forælder have forældremyndighed over ansøgeren. Det er nok at have del i forældremyndigheden.

du må ikke være dømt for kriminalitet

Du, som er ansøgerens forælder, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år ved endelig dom være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn.Det omfatter bl.a.:

Incest (straffelovens § 210)
Vanrøgt (straffelovens § 213)
Voldtægt (straffelovens § 216)
Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222)
Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
Manddrab (straffelovens § 237)
Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispentation
Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes: en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

boligkrav

I særlige tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse (boligkravet). Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode.

En selvstændig bolig er en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke en betingelse, at boligen har eget køkken eller toilet.

At råde over en selvstændig bolig betyder, at du skal eje, leje eller fremleje din bolig. Eller være andelshaver eller anpartshaver af en bolig.Boligen skal have en rimelig størrelse.

Når familiesammenføringen er gennemført:
må der højst bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Læs mere om, hvad det vil sige at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse

du skal være selvforsørgende

I visse tilfælde stilles der krav om, at du, som ansøgerens forælder, skal være selvforsørgende. Det kan fx være tilfældet, hvis du efter eget valg ikke har haft kontakt med ansøgeren i en lang periode.

At du skal være selvforsørgende betyder, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Læs mere om hvilke ydelser, der har betydning for, om du kan opfylde selvforsørgelseskravet

priser

En “pakke” for ansøgning om familiesammenføring med et barn fra udlandet til en herboende dansk forælder hvor i opfylder de grundlæggende betingelser koster som udgangspunkt 5.999 kr. inkl. moms.

Prisen kan dog være højere ved komplekse sager, og mindre hvis ansøgningen indgår i en større pakkeløsning, hvor der skal ansøges for flere børn på en gang, eller hvis der skal ansøges i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Du kan med fordel bestille en gratis telefonkonsultation, og få vurderet din sag og muligheder.

krav til ansøgeren (barn 15 - 18 år)

For at blive familiesammenført med en forælder i Danmark er det normalt et krav, at du ikke er fyldt 15 år på ansøgningstidspunktet.

Hvis du er fyldt 15 år, men er under 18 på ansøgningstidspunktet, kan du kun få familiesammenføring, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Derudover skal du og din forælder i Danmark opfylde en række krav

særlige grunde skal tale for, at du skal have opholdstilladelse

Når du er fyldt 15 år, men er under 18 år på ansøgningstidspunktet, kan du kun blive familiesammenført med din forælder i Danmark, hvis ganske særlige grunde taler for det.

Det kan fx være hensyn til familiens enhed, barnets tarv og Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt. Du vi i givet fald få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

Det er en konkret og individuel vurdering, om der er ganske særlige omstændigheder i din sag. Der lægges bl.a. vægt på:

Om du har familie i hjemlandet.

Om du søger opholdstilladelse samtidig med den af dine forældre, som du indtil nu har boet hos i hjemlandet.

Om din forælder i hjemlandet, som du har boet hos indtil nu, får tilladelse til familiesammenføring i Danmark.

Om din forælder i hjemlandet kan tage vare på dig.

Om du risikerer at blive eller er blevet tvangsfjernet fra din forælder i hjemlandet.

Om det vil være humanitært uforsvarligt at henvise din forælder i Danmark til at tage ophold med dig i et andet land, hvor der ikke vil være behandlings- eller pasningsmuligheder. Det vil omfatte tilfælde, hvor der er alvorlig sygdom eller alvorligt handicap.

Om din forælder i Danmark har forældremyndighed over eller har samvær med mindreårige børn, der bor i Danmark.

du skal være under 18 år

Du, som er ansøger, skal være under 18 år, når du indgiver ansøgningen.

du skal bo hos din forælder hvis du får opholdstilladelse

Såfremt barnet opnår opholdstilladelse, er det et krav at barnet bor hos sammen med sin forælder i Danmark.

du må ikke have stiftet egen familie

Barnet må ikke have stiftet egen familie og have egne børn.

familesammenføringen må ikke stride mod din tarv

Familiesammenføringen er kun muligt hvis hensynet til barnets tarv taler herfor. Udlændingestyrelsen vurderer derfor om det er i barnets bedste interesse at denne får muligheden for at bo sammen med sin forælder i Danmark. Forælderens bopælskommune skal i forbindelse med ansøgningen udtale sig om det kan forventes, at forælderen vil kunne sørge for behørig omsorg og trivsel for barnet.

Hvis der er risiko for, at barnet vil få sociale udfordringer, blive tvangsfjernet efter ankomsten til Danmark, eller blive udsat for overgreb, vil en familiesammenføring stride imod barnets tarv.

krav til forælderen

du skal have lovligt ophold i Danmark

Du, som er forælder til ansøgeren, og som bor i Danmark skal være dansk eller nordisk statsborger.

Eller du skal have:

permanent opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end asyl, eller haveopholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold. Det fremgår af brevet med din opholdstilladelse, om den er givet med mulighed for varigt ophold.

Hvis du selv søger om ægtefællesammenføring samtidig med ansøgeren, skal din ægtefælle/samlever i Danmark være dansk eller nordisk statsborger eller have lovligt ophold i Danmark. 

du må ikke være dømt for kriminalitet

Du, som er ansøgerens forælder, eller din ægtefælle/samlever må ikke inden for de seneste 10 år ved endelig dom være dømt for kriminalitet mod et eller flere mindreårige børn.Det omfatter bl.a.:

Incest (straffelovens § 210)
Vanrøgt (straffelovens § 213)
Voldtægt (straffelovens § 216)
Samleje med barn under 15 år (straffelovens § 222)
Optagelse af børnepornografi (straffelovens § 230)
Blufærdighedskrænkelse (straffelovens § 232)
Manddrab (straffelovens § 237)
Simpel og grov vold (straffelovens §§ 244-246)
Frihedsberøvelse (straffelovens § 261)

Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever er idømt en betinget eller en ubetinget frihedsstraf.

Dispentation
Der kan i særlige tilfælde ses bort fra kriminaliteten, fx hvis kriminaliteten skyldtes: en psykisk lidelse, som i mellemtiden er kureret, eller misbrug af alkohol eller narkotika, som nu er ophørt.

priser

En “pakke” for ansøgning om familiesammenføring med et barn fra udlandet til en herboende dansk forælder hvor i opfylder de grundlæggende betingelser koster som udgangspunkt 5.999 kr. inkl. moms.

Prisen kan dog være højere ved komplekse sager, og mindre hvis ansøgningen indgår i en større pakkeløsning, hvor der skal ansøges for flere børn på en gang, eller hvis der skal ansøges i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Du kan med fordel bestille en gratis telefonkonsultation, og få vurderet din sag og muligheder.

efter eu-reglerne

Danske statsborger har ret til at bevæge sig frit i Europa. Udnyttes denne ret, og kan reelt og faktisk ophold i et andet EU-land af mindst 3-6 måneders varighed dokumenteres, kan der søges familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne.

I praksis betyder det, at hvis I ikke opfylder reglerne for familiesammenføring efter de danske regler, så kan i med fordel overveje familiesammenføring efter EU-reglerne.

Der er også mulighed for at ansøge om familiesammenføring som medfølgende familiemedlem til anden EU-borger i Danmark.

Hovedpersonens selvstændinge opholdsgrundlag skal stadig være aktuelt

Hovedpersonens selvstændige opholdsgrundlag efter EU-reglerne kan f.eks. være som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, person med tilstrækkelige midler eller lignende, men ikke som familiemedlem med afledt ret fra en anden person.Hvis du indgiver din ansøgning om EU-opholdsdokument samtidig med, at hovepersonen indgiver sin ansøgning, skal vi først tage stilling til, om hovedpersonen opfylder betingelserne for et selvstændigt opholdsgrundlag, før det kan vurderes, om du kan registreres som familiemedlem.

Hvis hovedpersonen allerede er registreret i Danmark som EU-borger med selvstændigt opholdsgrundlag, når du indgiver ansøgning om ophold som familiemedlem, skal der fremlægges aktuel dokumentation for, at hovedpersonen fortsat opfylder betingelserne for sit opholdsgrundlag.

Hvis hovedpersonens opholdsgrundlag er som arbejdstager, kan denne dokumentation f.eks. være en ny erklæring fra arbejdsgiveren suppleret med de seneste tre måneders lønsedler.

Har hovedpersonen ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal der ikke vedlægges dokumentation for et aktuelt opholdsgrundlag.

Du kan læse om de forskellige (selvstændige) opholdsgrundlag her.                                                            

Hovedpersonen skal have etableret faktisk og reelt ophold i Danmark

Hovedpersonen skal underskrive en erklæring på tro og love under strafansvar om at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.SIRI kan i nogle tilfælde desuden bede om dokumentation for faktisk og reelt ophold.                                                            

Ægteskabet, registreret partnerskab, det faste samliv skal være reelt

Jeres forhold skal være reelt og ikke kun indgået for at opnå et opholdsgrundlag. I skal underskrive en erklæring på tro og love under strafansvar om dette.SIRI kan eventuelt indkalde jer til en samtale med henblik på at vurdere, om jeres forhold er reelt.                                                            

Hvordan godtgøre jeg at være i familie med Hovedpersonen

Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med hovedpersonen.Hvis du er ægtefælle til hovedpersonen, skal du fremlægge jeres vielsesattest.
Hvis du er barn af hovedpersonen og/eller hovedpersonens ægtefælle, skal du fremlægge din fødsels- eller navneattest, hvor også dine forældres navne er oplyst.

Hvis du på anden vis er i familie med hovedpersonen, skal dette dokumenteres med den/de relevante attester.

Afhængig af i hvilket land vielsen og/eller fødslen har fundet sted, kan der være krav om, at attesten skal være enten legaliseret eller have apostille-påtegning. I enkelte tilfælde kan det derudover være nødvendigt, at attesten er ægthedsvurderet.

Mit barn under 18 år skal bo i Danmark med mig uden den anden forældre

Hvis du ansøger om EU-opholdsdokument for dit barn uden at barnets anden forælder skal flytte med til Danmark, skal du dokumentere, at du har ret til at tage barnet med dig. Det kan du gøre ved enten at dokumentere, at du har fuld forældremyndighed over barnet eller ved at fremvise skriftligt samtykke fra den anden forælder vedrørende barnets flytning til Danmark med dig.

Dokumentation for fuld forældremyndighed skal være en retsgyldig afgørelse vedrørende forældremyndighed.

Samtykket kan den anden forælder enten give mundtligt over for SIRI ved at møde personligt sammen med dig og barnet og identificere sig eller ved at afgive skriftligt samtykke over for en notar, hvorefter du medbringer samtykket ved dit og barnets fremmøde i SIRI. Er samtykket ikke på dansk, engelsk eller tysk, skal det oversættes til et af disse sprog af en autoriseret translatør, efter at dokumentet er påført notarpåtegningen.                                                            

Kan jeg ansøge om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger?

Der gælder særlige regler, betingelser og ansøgningsprocedure, hvis du søger EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU-land, eller som på anden vis er omfattet af EU-reglerne.

Læs mere om EU-opholdsdokument som familiemedlem til en dansk statsborger her.

Er du familiemedlem til en dansk statsborger, der ikke har opholdt sig i et andet EU-land eller på anden vis er omfattet af EU-reglerne, er du som udgangspunkt heller ikke omfattet af EU-reglerne. I så fald kan du søge om familiesammenføring med den danske statsborger efter udlændingelovens regler.

Læs her om familiesammenføring med en dansk statsborger efter udlændingelovens regler.                                                            

Priser

En “pakke” for ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne hvor i opfylder de grundlæggende betingelser koster som udgangspunkt fra 7.499 kr. inkl. moms.

Prisen kan dog være højere ved komplekse sager, og mindre hvis i selv klarer det meste.

Du kan med fordel bestille en gratis telefonkonsultation, og få vurderet din sag og muligheder.

er du sikker på at din sag er god nok?

Undgå kedeligt afslag på din ansøgning, bestil en gratis telefonisk konsultation med det samme og opnå sikkerhed og tryghed i din sag.