Betingelser

Du kan her læse de gældende betingelser og
og krav for opholdstilladelser jf. de gældende regler 2020.

smid en like
Giv os en like så vi kan hjælpe endnu flere 🙏
Beløbsordning

Du kan søge om opholds- og arbejdtilladelse i Danmark efter reglerne om beløbsordningen, er der ikke specifikke krav til selve din arbejdsstilling, andet end at lønnen skal opfylde minimumsgrænsens, og at løn- og ansættelsesvilkårene er almindelige efter dansk praksis.

Krav

Årlig løn

Arbejdet skal give dig en bruttoløn på mindst 436.00,00 kr. (2020-niveau) om året.

Dansk bankkonto

Lønnen skal udbetales til en dansk bankkonto.

Løn skal bestå af

- grundløn
- arbejdsmarkedsbidrag
- udbetalte feriepenge

Løn- og ansættelse skal være sædvanlig

Din ansættelse skal være sædvanlig og ikke byde på ringere vilkår end hvad der er sædvanligt for det fagområde som dit arbejde vedrører.

I praksis skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration have fremsendt din ansættelseskontrakt, for at vurdere ansættelsesforholdet.

Ugentlig arbejdstid

Ugentlig arbejdstid skal udgøre mindst 30 timer.

Dine rettigheder hvis du får tilladelse

Arbejde

Du må kun arbejde i det job som har dannet baggrund for din opholdstilladelse efter beløbsordningen. Du må gerne udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job hos en anden arbejdgiver, som du ønsker at tage imod, skal du indsende en ny ansøgning.

Ophold

Når du har fået opholdstilladelse, får du også et opholdskort som bevis på din tilladelse. Opholdskortet indeholder de biometriske data, som er blevet optaget.Efter du er rejst ind i Danmark, skal du, senest 5 dage efter du er flyttet ind i din bolig i Danmark, bede om at blive registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som indrejst og bosiddende i Danmark. Du skal møde personligt op med din opholdstilladelse, dit pas og dokumentation for din danske adresse, fx i form af en lejekontrakt.Dit opholdskort bliver derefter sendt til den adresse, som er registreret i CPR.

Bortfald

SIRI kan inddrage din tilladelse hvis du ikke overholder betingelserne for tilladelsen, hvis du fx ikke får den løn som fremgår af din kontrakt eller hvis du får ydelser efter lov om aktiv socialhjælp.SIRI kan også inddrage din tilladelse hvis du fx mister dit job.Du kan også miste din tilladelse, efter de såkaldte bortfaldsregler, hvis du opholder dig mere end 6 måneder uden for Danmark.

Dansk undervisning

Med en opholdstilladelse i Danmark, har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark. 

Øvrigt

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.
Portalen
borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner.
fx NemID, CPR-registrering, Sundhedskort, Skatteforhold, Ferieforhold, Skole og børnepasning, Bolig, Danskundervisning, Bilregistrering og kørekort    
 

Hvor længe må du være i Danmark

Indrejse

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Ansættelse i mindre end 4 år

Hvis du ansættes for mindre end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme længde som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge om nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperiodenHvis du finder et nyt job, skal du indgive en ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter beløbsordningen, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.                                                            

Ansættelse i 4 år eller mere

Hvis din ansættelse er på 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 4 år.
Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.                                                            

Gyldighed af dit pas

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at opholdstilladelsens varighed er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber

Hvis du mister eller skifter job

hvis du mister dit job

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.                                                            

hvis du skifter job

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Med en tilladelse efter beløbsordningen, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt

Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Din løn skal fortsat mindst svare til beløbsgrænsen.

Ophold til familie

Din familie kan komme med

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever, samt til hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her

Husk

Det her skal du også vide inden du ansøger

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Danmark.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. Det bedst at benytte online skemaet, da det både er sikrere og mere effektivt.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele - og benytter I online skemaet, skal din arbejdsgiver udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Priser

En “pakke” for en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen koster 10.499 kr. inkl. moms.

Du kan med fordel kontakte os for en gratis telefonkonsultation, så vi kan vurdere jeres muligheder og give jer en fast pris. Vi
Vores pakke inkluderer følgende: 

Se hvad pakken indeholder.

Au pair

Hvis du er en ung udlænding, som ønsker at lære noget om dansk sprog og kultur, kan du ansøge om opholdstilladelse i Danmark som au pair.

Du skal have en aftale om at bo hos en dansk værtsfamilie, og ved at deltage i familiens liv på lige vilkår med de øvrige familiemedlemmer kan du få det ønskede indblik i dansk kultur.

Du får kost, logi og lommepenge af værtsfamilien, og til gengæld deltager du i de almindelige huslige pligter.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du ansøge om opholdstilladelse hos SIRI – og bruge den side, du er på nu.

Hvis du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz, skal du ikke ansøge om opholdstilladelse, men i stedet ansøge om et EU-opholdsdokument.

Læs mere om EU-ophold her

Krav

Kontrakt med værtsfamilie

Aftalen mellem dig og værtsfamilien skal fastlægges i en forpligtende au pair-kontrakt, som definerer rammerne for dit ophold som au pair hos familien.

Opfylde formål

Når SIRI skal vurdere, om dit ophold som au pair passer ind i dit livsforløb, eller om der muligvis er et andet formål, end tiltænkt med ordningen, ser SIRI på følgende forhold:

Om du har gennemført en grundskoleuddannelse, som svarer til en dansk 9. klasse.

Om du kan kommunikere med værtsfamilien og kunne begå dig i Danmark, og derfor skal du kunne tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau.

Din begrundelse for at søge om au pair ophold i Danmark.

Tidligere opholdstilladelser i Danmark eller ansøgninger om det.

Tidligere ophold som au pair i andre vestlige lande.

Tidligere au pair ophold ved værtsfamilier i Danmark.

Om du er i familie med værtsfamilien eller har samme nationalitet som en eller flere af familiens medlemmer.

Din uddannelse og eventuelle erhvervserfaring, herunder om opholdet som au pair hænger naturligt sammen med dit hidtidige livsforløb, din karriere og din udvikling.

Andre krav

Du skal opfylde følgende krav for at opnå opholdstilladelse som au pair:

Du skal være fyldt 18 år, men ikke fyldt 30 år.

Du må ikke have stiftet familie:

Du må ikke være eller tidligere have været gift eller levet i et fast samlivsforhold eller registreret partnerskab.

Du må ikke have børn.

Du må ikke vente barn, medmindre du allerede opholder dig i Danmark som au pair og vil skifte værtsfamilie.

Krav til værtsfamilien

Din værtsfamilie skal bestå af mindst en voksen og et barn under 18 år, og de skal være registreret på samme adresse.

Hvis forældrene ikke bor sammen, kan de aftale, at du skal bo skiftevis hos dem. Begge forældre skal indgå kontrakt med dig og begge forældre skal opfylde betingelserne for at være værtsfamilie.

En familie kan ikke være værtsfamilie, hvis der ikke er registreret mindst et barn under 18 år på deres adresse.

Værtsfamilien skal desuden leve op til følgende krav:

kendskab til dansk kultur

Mindst en af værtsfamiliens forældre skal have indgående kendskab til dansk kultur og være i stand til at formidle det til dig. Derfor er det nødvendigt, at mindst en af forældrene er dansk statsborger, EU-statsborger eller har boet i Danmark i en længere periode og har væsentlig tilknytning til Danmark.

Ikke-EU-borgere med diplomatstatus i Danmark kan ikke være værtsfamilie, uanset hvor længe familien har boet i Danmark.

Desuden må værtsfamilien ikke være i familie med dig eller have samme nationalitet som dig.

Må kun have én au pair ad gangen

Værtsfamilien må kun have én au pair ad gangen. Et overlap på maksimalt 14 dage mellem en tidligere og en ny au pair er acceptabelt, hvis den tidligere au pair skal give sin viden videre til den nye.

Offentlige ydelser

Ingen af medlemmerne i værtsfamilien må være forsørget af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. Familien skal i ansøgningsskemaet underskrive en erklæring om, at den ikke modtager offentlige ydelser på ansøgningstidspunktet. Det er dog tilladt at modtage mindre enkeltstående ydelser, som ikke erstatter en egentlig indtægt

Misbrug af au pair ordningen

Hvis værtsfamilien tidligere har misbrugt au pair-ordningen, kan familien i en periode være udelukket fra at benytte ordningen – og du vil ikke kunne få et au pair-ophold hos familien.

Familiens udelukkelse fra ordningen kan have forskellig varighed:

10 år i tilfælde af overtrædelse af straffeloven for vold, trusler m.v. mod en tidligere au pair

5 år hvis en au pair har arbejdet ulovligt hos værtsfamilien, eller hos andre

Karens i 2 år, hvis au pair-kontrakten ikke er overholdt, fx hvis en tidligere au pair har fået mindre i lommepenge end minimumsbeløbet, ikke har fået betalt ind- eller hjemrejsebillet, når det var påkrævet, eller familien ikke har tegnet de nødvendige forsikringer

Værtsfamilien skal underskrive en erklæring i ansøgningsskemaet om, at familien ikke er udelukket fra at have en au pair.

Medfinansiering af danskundervisning

Når alle øvrige betingelser for en opholdstilladelse som au pair er opfyldt, beder SIRI værtsfamilien om at indbetale et engangsbeløb på 5.380 kr. (2019-niveau). Beløbet dækker en del af statens udgifter til danskundervisning.

Betaling af engangsbeløbet er en betingelse for, at du kan få opholdstilladelse.

Beløbet skal betales én gang pr. ansøgning. Det gør ingen forskel, om du tidligere har haft en anden værtsfamilie, om værtsfamilien har tidligere haft au pair, og om du overhovedet vil benytte tilbuddet om danskundervisning.

Pengene refunderes ikke, hvis du ikke indrejser eller au pair kontrakten bliver opsagt.

Bemærk, at engangsbeløbet til danskundervisning stiger til 17.300 kr. fra den 1. juli 2019.

Ændringen gælder for ansøgninger om opholdstilladelse som au pair, der er indgivet fra den 1. juli 2019.

I modsætning til de nuværende regler skal der kun betales til danskundervisning, hvis der er tale om ansøgers første opholdstilladelse som au pair i Danmark. Der skal ikke betales til danskundervisning, hvis der er tale om en au pair, der skifter til en ny værtsfamilie.

Au pair-bekendtgørelsen ændres med virkning fra 1. juli 2019, fordi Folketinget har vedtaget lovforslag nr. 133 om fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen.

Forsikring

Når alle øvrige betingelser for en opholdstilladelse som au pair er opfyldt, beder SIRI din værtsfamilie om at dokumentere, at de har tegnet følgende forsikringer på vegne af dig som deres kommende au pair:

Arbejdsskadeforsikring
Fritids- og ulykkesforsikring
Forsikring, som dækker hjemtransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke

Du skal være dækket af forsikringerne under hele varigheden af din au pair-kontrakt.

SIRI kan først give den endelige opholdstilladelse, når det er dokumenteret, at din værtsfamilie har tegnet de lovpligtige forsikringer for dig.

Priser

En “pakke” for ansøgning efter au pair reglerne, hvor ansøger og værtsfamilien opfylder de grundlæggende betingelser koster 10.000 kr. inkl. moms.

Du kan med fordel kontakte os for en gratis telefonkonsultation, og få en vurdering af din sag.

Se hvad pakken indeholder.

positivlisten

Positiv listen er en liste over erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Hvis du er tilbudt en stilling, som er på positivlisten, kan du ansøge om dansk opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten.

Du skal have en uddannelse, som kvalificerer dig til stillingen.

Positivlisten bliver opdateret to gange årligt – den 1. januar og den 1. juli.Hvis du er asylansøger og har fundet et job på listen, kan du benytte ordningen.

Krav

Er mit job på positivlisten?

Positivlisten pr. 1.januar 2020
Her er den vejledende oversigt over stillingsbetegnelserne på positivlisten fordelt på erhvervsområde.
Det kan du læse mere om hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelseskravet skal være opfyldt på et område der er relevant for stillingen.

En del af stillingsbetegnelserne udøves inden for lovregulerede erhverv, hvor der er krav om dansk autorisation eller offentlig godkendelse. Disse er markeret med en stjerne (*).

Uddannelse

Din uddannelse skal mindst svare til stillingen på Positivlisten.

Hvis du fx får tilbudt ansættelse som IT-ingeniør, skal du som minimum dokumentere, at du har taget en 3-årig IT-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau.

Alle stillinger på listen forudsætter en uddannelse på bachelor niveau eller højere.For nogle stillinger, er det desuden en betingelse, at man har en dansk autorisation.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, dine ferieforhold og opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din jobkontrakt eller jobtilbud. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Hvis SIRI er i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.                                                            .

Dit job kan kræve dansk autorisation

I nogle tilfælde kan det desuden være en betingelse, at du har en dansk autorisation.
Dette gælder hvis du fx er læge.
Læs mere om autorisation til sundhedspersoner hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om hvilke erhverv der er lovreguleret i Danmark - dvs. hvilke erhverv som du kun kan varetage, hvis du har en dansk autorisation eller lignende dansk godkendelse - på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om lovregulerede erhverv.                                                            

Priser

En “pakke” for ansøgning efter positivlisten, hvor de grundlæggende betingelser er opfyldte koster 9.999 kr. inkl. moms.

Du kan med fordel kontakte os for en gratis telefonkonsultation, og få en vurdering af din sag.

Se hvad pakken indeholder.

religiøs forkynder

Du har som udlænding mulighed for at få opholdstilladelse i Danmark som religiøs forkynder, missionær eller med henblik på at virke inden for et religiøst ordenssamfund som fx nonne eller munk.

Hvis du er nordiske statsborger, behøver du ikke opholdstilladelse, men kan frit indrejse, bo og arbejde i Danmark. Hvis du er EU/EØS-statsborger eller schweizisk statsborger, og du ønsker at opholde dig i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, kan du være omfattet af særlige regler.

Læs mere om statsborgere fra EU og Norden

Krav til ansøgeren

Du skal fremlægge dokumentation for dit virke

Du kan få opholdstilladelse som religiøs forkynder, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal virke som forkynder inden for et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark.

Du kan få opholdstilladelse som missionær, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal virke som missionær og dermed udbrede en bestemt religion eller tro med tilknytning til et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark.

Du kan få opholdstilladelse med henblik på at virke inden for et religiøst ordenssamfund, hvis du kan fremlægge dokumentation for, at du skal virke inden for et religiøst ordenssamfund. Vi tænker her på nonner og munke, som traditionelt har et religiøst virke internt i et ordenssamfund.

Folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund skal erklære over for Udlændingestyrelsen, at ordenssamfundet er oprettet af og/eller virker inden for trossamfundet.                                                            

Du skal have tilknytning til folkekirken eller et trossamfund

Du skal godtgøre, at du har tilknytning til folkekirken eller et anerkendt eller godkendt trossamfund i Danmark. Dette kan ske ved at fremlægge en aftale eller en erklæring afgivet af trossamfundet, der dokumenterer, at du skal virke som religiøs forkynder, missionær m.v. i tros-/ordenssamfundet.

Du skal have en relevant baggrund

Du skal godtgøre, at du har en relevant baggrund eller uddannelse for at virke som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk.

Du skal erklære, at du vil overholde dansk lovgivning

Du skal underskrive en løfteerklæring om, at du i dit virke vil overholde dansk lovgivning, herunder ytrings- og religionsfrihed, ligestilling mellem kønnene og frihed til seksuel orientering, ikke-diskrimination og kvinderettigheder. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet.

Du skal erklære, at du ikke vil udgøre en trussel mod Danmark

Du skal på tro og love underskrive en erklæring om, du under opholdet i Danmark ikke vil foretage dig noget, der udgør en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet.

Du skal erklære, at du ikke vil modtage offentlig hjælp

Du skal på tro og love underskrive en erklæring om, du under opholdet i Danmark ikke vil foretage dig noget, der udgør en trussel mod den offentlige tryghed, den offentlige orden, sundheden, sædeligheden eller andres rettigheder og pligter. Erklæringen er integreret i ansøgningsskemaet.

Krav til trossamfundet

Trossamfundets størrelse skal tages i betragtning

Antallet af udlændinge med opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk inden for et trossamfund skal stå i rimeligt forhold til trossamfundets størrelse. Trossamfundet bedes oplyse trossamfundets størrelse (medlemstal) samt antallet af religiøse forkyndere, missionærer m.v., som virker i trossamfundet.

Særligt om undervisningUdlændingestyrelsen giver normalt ikke opholdstilladelse, hvis du kun skal virke som underviser i Danmark – herunder på religiøse skoler – i fag, der ikke har karakter af forkyndelse af det religiøse budskab. Du kan heller ikke få opholdstilladelse, hvis du skal modtage undervisning i religiøse forhold, eller du skal uddannes som religiøs forkynder, missionær mv.

Hvis du skal deltage i undervisningsforløb inden for teologi og beslægtede fag samt åndelig formation, vil du efter omstændighederne kunne få opholdstilladelse på dette grundlag.

Priser

En “pakke” for ansøgning efter positivlisten, hvor de grundlæggende betingelser er opfyldte koster 14.999 kr. inkl. moms.

Du kan med fordel kontakte os for en gratis telefonkonsultation, og få en vurdering af din sag.

Se hvad pakken indeholder.

er du sikker på at din sag er god nok?

Undgå kedeligt afslag på din ansøgning, bestil en gratis telefonisk konsultation med det samme og opnå sikkerhed og tryghed i din sag.

jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Mange tak. Vi glæder os til at tale med dig.
Uups! Noget gik galt. Prøv venligst igen..