Betingelser

Du kan her læse de gældende betingelser og
og krav for at opnå permanent ophold i Danmark efter de gældende regler.

smid en like
Giv os en like så vi kan hjælpe endnu flere 🙏
Hvordan får jeg permanent ophold?

For at få permanent opholdstilladelse skal du, som er ansøger, opfylde en række grundlæggende betingelser og 2 ud af 4 supplerende betingelser. Hvis du opfylder alle 4 supplerende betingelser, vil du kunne få permanent opholdstilladelse efter at have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år i stedet for 8 år.

Grundlæggende betingelser
Du skal opfylde alle grundlæggende betingelser for at få permanent opholdstilladelse.

Krav du skal opfylde

Alderskrav + 18 år

Du skal være over 18 år for at få permanent opholdstilladelse.

Du skal fortsat opfylde betingelserne for din nuværende opholdstilladelse

Du skal fortsat opfylde de løbende betingelser, der er stillet for din nuværende opholdstilladelse.Du skal også opholde dig i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse. Er du fx udstationeret eller udrejst, skal du genindrejse i Danmark, før du kan få permanent opholdstilladelse.

Hvis du ansøger om permanent ophold som ægtefællesammenført, skal din ægtefælle/samlever i Danmark også stadig opfylde visse løbende betingelser for din opholdstilladelse, og udfylde en del af ansøgningen.

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller §§ 9 i-9 n eller § 9 p (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Det fremgår af din nuværende opholdstilladelse, hvilken lovbestemmelse (paragraf) den er givet efter. I visse tilfælde kan du få permanent opholdstilladelse efter mindst 4 års lovligt ophold i Danmark.

8 års lovligt ophold
Det er en grundlæggende betingelse for at få permanent ophold, at du har haft mindst 8 års lovligt ophold i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent ophold.

4 års lovligt ophold
Hvis du udover de grundlæggende betingelser for permanent opholdstilladelse også opfylder alle 4 supplerende betingelser, kan du få permanent opholdstilladelse, hvis du har haft mindst 4 års lovligt ophold i Danmark på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent ophold. Et eller flere opholdsgrundlag.

Du kan opfylde betingelsen om 8 års ophold, i visse tilfælde 4 års ophold, ved at have haft opholdstilladelse på det samme grundlag i hele perioden, fx som familiesammenført ægtefælle. Du kan også opfylde betingelsen ved at have haft flere opholdstilladelser på forskellige grundlag i perioden, fx først som au pair og efterfølgende som familiesammenført.

Hvis du har haft opholdstilladelse på grundlag af flere ægteskaber eller samlivsforhold, opfylder du dog først opholdskravet, når du har haft mindst 8 års ophold, i visse tilfælde 4 års ophold, på baggrund af det seneste ægteskab/forhold.

Hvis du bliver skilt og derefter bliver gift på ny (eller indgår i et nyt samlivsforhold), og du får en ny opholdstilladelse på baggrund af det nye ægteskab/samliv, starter beregningen af dit lovlige ophold forfra.

Du må ikke have begået visse former for kriminalitet

Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

Du har ingen mulighed på noget som helst tidspunkt at opnå permanent opholdstilladelse, hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder.

Hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse.

Du kan her se en oversigt over domstyper og deres konsekvenser i forhold til hvor lang karensperiode den er.

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

SU gæld, gæld til banker, forbrugslån hos ex. santander eller kreditforeninger er ikke offentlig gæld.

Gæld til det offentlige er eks. pligt til tilbagebetaling af
kontanthjælp
for meget udbetalt boligstøtte
Skatter og afgifter

Hvis din samlede gæld til det offentlige er under 120.819,14 kr (2020-niveau) og du har fået henstand, kan du godt søge. Henstand betyder, at det offentlige har givet dig lov til at vente med at betale gælden til et senere tidspunkt end det oprindelige forfaldstidspunkt.

Afdragsordninger vedrørende det offentlige gæld berettiger dig ikke til at søge permanent ophold.

Du må ikke have modtaget offentlig hjælp

Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet.

Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring

Du skal acceptere en opholds- og selvforsørgelseserklæring i forbindelse med indgivelse af din ansøgning om permanent opholdstilladelse.

Du skal fortsat være i arbejde

På det tidspunkt hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i din sag, skal du være i arbejde. Dette er et krav.

Kravet kan opfyldes hvis du på afgørelsestidspunktet

- er i arbejde i en tidsubegrænset stilling,
- er i arbejde i en tidsbegrænset stilling, men du har en ny ansættelseskontrakt, eller en udtalelse fra din arbejdsgiver om, at at din ansættelse vil blive forlænget,
- er selvstændig erhvervsdrivende

Det er i øvrigt ikke et krav at arbejdet er fuldtids, hvis du opfylder den grundlæggende betingelse om at have været i arbejde i mindst 3 år og 6 måneder, som beskrevet længere nede.

Du må ikke have givet falsk forklaring

Hvis det viser sig, at du aktivt har modarbejdet afklaringen af din identitet da du ansøgte om opholdstilladelse eller søgte om forlængelse heraf, kan du som udgangspunkt risikere at din ansøgning om permanent opholdstilladelse bliver afvist.

Hvad er aktivt modarbejdelse af afklaring af din identitet? 
Eksempler på aktivt modarbejdelse kan være tilfælde hvor man har fremlagt forfalskede identifikationsdokumenter, såsom pas eller fødselsattest. Det kan også være hvis du har afgivet falsk forklaring om dit navn, fødselsdato, fødselsland, eller andre forhold.

Denne betingelse er i øvrigt kun gældende for ansøgninger om opholdstilladelser der er indgivet efter den 1. januar 2018.

Prøve i Dansk 2

Der er et ønske om, at udlændinge skal kunne snakke dansk i et vis niveau. Derfor er det et krav, at du har bestået Prøve i Dansk 2, eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Beskæftigelseskrav

Beskæftigelseskravet er blandt de krav mange ikke forstår, og vi skal forsøge at redegøre herfor bedst muligt.

Der er krav til beskæftigelsens omfang og varighed.

Omfang
Du skal have været i beskæftigelse med ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig virksomhed der kan sidestilles med fuldtidsarbejde.

Du opfylder kravet om fuldtidsbeskæftigelse hvis du har haft en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer om ugen. Det betyder ikke noget hvis du har arbejdet flere steder samtidigt, så længe du i alt har været i beskæftigelse i minimum 30 timer om ugen.

Varighed
Når det er slået fast, at du faktisk opfylder kravet om fuldtidsbeskæftigelse kigger man på hvor længe du har været i arbejde. Her er det et krav at du har været beskæftiget i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år forud for det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Et godt udgangspunkt er, at du allerede opfylder varighedskravet på det tidspunkt hvor du indsender ansøgningen, og stadig er i arbejde.

Supplerende krav

Du skal opfylde 2 af 4 supplerende betingelse for at få permanent opholdstilladelse. Hvis du opfylder alle 4 supplerende betingelser, kan du søge om permanent opholdstilladelse allerede efter 4 års ophold i Danmark, istedet for de 8 år.

Prøve i Dansk 3

Du opfylder 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har bestået Prøve i Dansk 3, eller på anden vis kan dokumentere et sprogniveau på et tilsvarende eller højere niveau.

Du har en tilsvarende eller højere niveau hvis du eksempelvis har

- bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på 6 efter 13-skalaen, eller 02 efter 7-trins-skalaen.
- bestået studentereksamen, hf eller anden lignende uddannelse
- bevis for forberedelseseksamen (avu).
- bestået FVU-læsning trin 4
- bevis for videregående uddannelser på universiteter, professionsskoler mv.

Arbejde i + 4 år

Du opfylder 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har været i ordinær fuidtidsbeskæftigelse som redegjort for ovenover i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder forud for det tidspunkt hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse i din sag.

medborgerskabsprøve/medborgerskab

Du opfylder 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har bestået medborgerskabsprøven eller på anden vis har udvist særlig medborgerskab i Danmark.

Medborgerskabsprøven
Der er tale om en multiple choice-test som indeholde 25 spørgsmål om det danske folkestyre, kultur og historie. Prøven afholdes to gange årligt, sommer og vinter. Det koster 799 kr. (2020-niveau) at tage prøven og du kan se en liste over afholdere af medborgerskabsprøven her.

Medborgerskab
Du kan også opfylde denne betingelse hvis du kan bevise at du har været særligt aktiv som medborger af det danske samfund. Kan du derfor fremvise deltagelse som medlem i en bestyrelse, eller organisationer, som i ord og handling understøtter de grundlæggende demokratiske værdier og retsprincipper vi har i Danmark, kan du undgå at skulle tage medborgerskabsprøven.

Der er dog et krav om at du har været aktiv som beskrevet oven over i mindst 1 år. Der er dog ikke et krav om at der skal være tale om et sammenhængende år. Har du f.eks. i de sidste 2 år været aktiv i 6 mdr hvert år, har du været aktiv medborger i 1 år.

Som eksempel på medlemskaber der opfylder medborgerskabskravet: 

- forældrebestyrelse
- skolebestyrelse
- bestyrelser for almennyttig boligorganisation
- integrationsråd mv.
- deltagelse i børne- eller ungdomsarbejde

Årlig indkomst

Du opfylder 1 af de 4 supplerende betingelser, hvis du har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 292.256,68 (2020-niveau) eller derover de seneste 2 år forud for tidspunktet, hvor der træffes afgørelse om permanent opholdstilladelse.

Priser

En “pakke” for en ansøgning om permanent opholdstilladelse hvor du opfylder de grundlæggende betingelser koster fra 8.499 kr. inkl. moms.

Ved komplekse sager, hvor der f.eks skal søges dispensation fordi du ikke opfylder alle krav kan pakken koste mellem 14-20.000 kr. inkl. moms.

Vi anbefaler at du kontakter os for en konsultation så vi kan vurdere din sag, og give dig en endelig pris, da det afhænger af den konkrete sag.

Se her hvad vores pakke indeholder.

Permanent ophold til dig som er mellem 18-19 år gammel

Når du er ung mellem 18 og 19 år, og du har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen, kan du få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser.

Du skal opfylde en række betingelser for at få permanent opholdstilladelse som ung mellem 18 og 19 år.

Hvis du ikke har været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen, skal du leve op til de samme betingelser, som andre ansøgere over 19 år.

Krav til permanent ophold

Du skal være mellem 18 og 19 år

Du skal være over 18 men under 19 år for at få permanent opholdstilladelse.

Hvis du er over 19 år, kan du ikke få permanent opholdstilladelse efter de lempeligere betingelser.

Du skal have været i uafbrudt uddannelse eller arbejde siden afslutningen af folkeskolen

For at få permanent opholdstilladelse efter lempeligere betingelser skal du have været under uddannelse eller i ordinært fuldtidsarbejde uden at holde pause, siden du afsluttede folkeskolen, og indtil du indgiver ansøgningen om permanent opholdstilladelse. Ordinært arbejde betyder, at arbejdet skal være uden offentligt tilskud, fx løntilskud. Derudover skal arbejdet være aflønnet efter gældende overenskomst eller udført under sædvanlige løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere om, hvad der kan medregnes som ordinært arbejde

Fuldtidsarbejde er arbejde med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 30 timer om ugen, svarende til mindst 120 timer per måned. Hvis du har haft perioder siden afslutningen af folkeskolen, hvor du hverken har været under uddannelse eller i fuldtidsarbejde, kan du ikke få permanent opholdstilladelse efter de lempeligere betingelser.                                                            .

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år

Du skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år og i hele denne periode have haft opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 f eller §§ 9 i-9 n eller § 9 p (opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring, asyl, studie eller arbejde mv.).

Det fremgår af din nuværende opholdstilladelse, hvilken lovbestemmelse (paragraf) den er givet efter.Et eller flere opholdsgrundlag

Du kan opfylde betingelsen om 8 års ophold ved at have haft opholdstilladelse på det samme grundlag i hele perioden, fx som familiesammenført barn. Du kan også opfylde betingelsen ved at have haft flere opholdstilladelser på forskellige grundlag i perioden, fx først som familiesammenført og efterfølgende som flygtning.

Læs mere om, hvordan de 8 års ophold beregnes                                                            

Du må ikke have begået visse former for kriminalitet

Du må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

Du har ingen mulighed på noget som helst tidspunkt at opnå permanent opholdstilladelse, hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder.

Hvis du er idømt en ubetinget fængselsstraf i under 6 måneder eller en betinget fængselsstraf, er du i en periode (karensperiode) udelukket fra at få permanent opholdstilladelse. Du kan her se en oversigt over domstyper og deres konsekvenser i forhold til hvor lang karensperiode der er.

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige

Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

SU gæld, gæld til banker, forbrugslån hos ex. santander eller kreditforeninger er ikke offentlig gæld.

Gæld til det offentlige er eks. pligt til tilbagebetaling af
kontanthjælp
for meget udbetalt boligstøtte
Skatter og afgifter

Hvis din samlede gæld til det offentlige er under 120.819,14 kr (2020-niveau) og du har fået henstand, kan du godt søge. Henstand betyder, at det offentlige har givet dig lov til at vente med at betale gælden til et senere tidspunkt end det oprindelige forfaldstidspunkt.

Afdragsordninger vedrørende det offentlige gæld berettiger dig ikke til at søge permanent ophold.

Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven

Du må ikke have modtaget offentlig hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i seneste 4 år forud for ansøgningstidspunktet.

Du skal acceptere en ophold- og selvforsørgelseserklæring

Du skal acceptere en ophold- og selvforsørgelseserklæring.

Du skal have bestået Prøve 2 Dansk 2

Du skal have bestået Prøve 2 i Dansk 2, eller bevise du har en tilsvarende eller højere niveau end Prøve i Dansk 2.

Du har en tilsvarende eller højere niveau end Prøve 2 i Dank 2, såfremt du eksempelvis har bestået (der kan også være andre)

studieprøven med et karaktergennemsnit på mindst 02 eller 6 (efter 13-skalaen),

Studentereksamen, stx, hf, hhx eller lignende.

Du må ikke aktivt have modarbejdet afklaringen af din identitet

I tilfælde hvor du aktivt har modarbejdet afklaringen af din identitet mister du retten til at søge permanent opholdstilladelse.

Det kan være forhold hvor du i forbindelse med ansøgning om eller forlængelse af opholdstilladelse har fremlagt forfalskede identifikationsdokumenter, herunder pas eller fødselsattest, eller hvis du har forklaret dig usandt om dit navn, fødselsdato, fødselsland eller statsborgerskabsforhold og disse forhold bliver afklaret af udlændingemyndighederne ved kontrolspørgsmål mv.

Priser

En “pakke” hvor vi hjælper med din sag om permanent opholdstilladelse kan have en forskellig pris alt afhængig af din situtation. Vi arbejder dog med faste priser uagtet, og du kan se hvad pakkerne indholder her.

Efter EU-reglerne

Du har ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne, når du har haft faktisk og reelt ophold i Danmark i mindst 5 på hinanden følgende år og i hele perioden har opfyldt betingelserne for et (eller flere) opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Kravene

Faktisk og reelt ophold i 5 år

At have etableret faktisk og reelt ophold indebærer, at du har levet dit liv og indrettet dig på en sådan måde, der viser, at du har haft din tilværelse og dagligdag i Danmark.

Du skal altså have foretaget en reel og faktisk flytning til Danmark. Det er ikke tilstrækkeligt, at du har været registreret på en dansk adresse, eller at du står som ejer eller lejer af en bolig i Danmark.

Opholdsgrundlag efter EU-reglerne i 5 år

Du skal til enhver tid i løbet af de 5 på hinanden følgende år have opfyldt betingelserne for mindst ét opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Det er ikke afgørende, om du har opfyldt betingelserne for det samme opholdsgrundlag i hele perioden.

Som EU-borger kan du derfor godt have haft flere forskellige opholdsgrundlag i løbet af 5-årsperioden – også samtidig. Det kan både have været selvstændige opholdsgrundlag som f.eks. arbejdstager eller studerende, eller en afledt ret som familiemedlem til en anden EU-borger.

Som tredjelandsstatsborger vil dit opholdsgrundlag som udgangspunkt have været som familiemedlem til en EU-borger.

Hvad nu hvis jeg har været udrejst i en periode?

Som nævnt skal du som udgangspunkt have haft faktisk og reelt ophold i Danmark i hele femårsperioden.

Midlertidige ophold i udlandet på tilsammen under 6 måneder om året vil dog ikke i sig selv være til hinder for, at du kan opnå tidsubegrænset ophold.

Det samme gælder ved ét fravær af op til et års varighed, som skyldes vægtige grunde eller fravær af længere varighed, som skyldes værnepligt.

Priser

En “pakke” for ansøgning om permanent ophold efter EU-reglerne hvor de grundlæggende krav er opfyldte, koster fra 8.499 kr. inkl. moms.

Ved komplekse sager, hvor der f.eks skal søges dispensation fordi du ikke opfylder alle krav kan pakken koste mellem 8-14.000 kr. inkl. moms.

Vi anbefaler at du kontakter os for en konsultation så vi kan vurdere din sag, og give dig en endelig pris, da det afhænger af den konkrete sag.

Se her hvad pakken i øvrigt indeholder.

er du sikker på at din sag er god nok?

Undgå kedeligt afslag på din ansøgning, bestil en gratis telefonisk konsultation med det samme og opnå sikkerhed og tryghed i din sag.

jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Mange tak. Vi glæder os til at tale med dig.
Uups! Noget gik galt. Prøv venligst igen..