Betingelser

Du kan her læse de gældende betingelser og
og krav for at opnå kortvarigt ophold i Danmark efter de gældende regler.

smid en like
Giv os en like så vi kan hjælpe endnu flere 🙏
Visum til privatbesøg og turistbesøg

Hvis du ønsker at besøge Danmark i en kort periode som turist, eller fordi du skal besøge en privat, skal du have et visum hvis du er fra et visumpligtigt land.

Se listen over visumpligtige lande

Der gælder særlige regler for visse persongrupper:

Danmark har indgået aftaler med følgende lande om visumlempelser for visse persongrupper: Montenegro, Albanien, Ukraine, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Rusland og Moldova. Læs mere om aftalerne om visumlempelser

Tyrkiske statsborgere, der skal udføre en tjenesteydelse, behøver ikke visum. Læs mere om visumfrihed for visse tyrkiske statsborgere

Personer, der har fået visse typer af opholds- og tilbagerejsetilladelser i et andet Schengenland, behøver ikke visum. Læs mere om indrejse med opholdstilladelse fra andet Schengenland

Personer, som har fået visse typer af opholdstilladelser til Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien, har ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark for at komme til det land, de har fået opholdstilladelsen til. Gennemrejsen må ikke overstige 5 dage.

Personer, som har et opholdskort, der er udstedt af et andet Schengenland efter EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver ikke visum. Personer, der har et EU-opholdskort udstedt af et EU-land, som ikke er med i Schengen-samarbejdet, er dog kun fritaget for visum, hvis de ledsager eller slutter sig til en EU-borger. Dette gælder både opholdskort, der er udstedt efter direktiv 2004/38/EF, og opholdskort, der er udstedt inden, direktivet trådte i kraft. Opholdskortet er i form af et plastkort i kreditkortstørrelse eller en opholdssticker, der er indsat i passet.

Familiemedlemmer til en EU/EØS-statsborger eller til en statsborger fra Schweiz, som anvender retten til fri bevægelighed i Danmark, samt familiemedlemmer til en dansk statsborger, der anvender eller som har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har ret til at få en visumansøgning behandlet efter EU-reglerne. Læs mere om visum efter EU-reglerne.

Hvem kan få visum?

Hvem kan få visum

Du kan normalt få visum, hvis myndighederne vurderer, at du utvivlsomt har tænkt dig at rejse hjem igen, inden dit visum udløber, og at du i øvrigt vil overholde betingelserne for dit visum. Det gælder, uanset hvilket visumpligtigt land du kommer fra.

Hvis myndighederne derimod vurderer, at der kan være tvivl om, du vil rejse hjem eller rejse ud af Schengenlandene igen, inden dit visum udløber – eller om du i øvrigt vil overholde betingelserne for dit visum – vil myndighederne undersøge din sag nærmere. Når myndighederne derefter skal tage stilling til, om du kan få visum, vil myndighederne lægge vægt på, hvilken af de 5 hovedgrupper af visumpligtige lande du tilhører.

De visumpligtige lande er inddelt i 5 hovedgrupper.

For hver af de 5 hovedgrupper gælder der forskellige vejledende retningslinjer for, hvem der kan få visum.

Hovedgrupperne er fastlagt på baggrund af en generel vurdering af risikoen for, at personer fra de enkelte lande ikke vil forlade Schengenlandene, inden deres visum udløber.

Hver ansøgning bliver vurderet individuelt, så inddelingen af landene i 5 hovedgrupper er kun vejledende. Hvis du fx tidligere har fået visum til Schengenlandene og har overholdt betingelserne for dit visum, kan det have betydning for vurderingen af sagen. Det kan også have betydning for sagen, hvis der er helt ekstraordinære omstændigheder for dit besøg, fx hvis du ønsker at besøge en herboende person, der lider af en livstruende sygdom, eller hvis formålet med dit besøg er at deltage i en nærtstående persons begravelse i Danmark.

For alle hovedgrupperne gælder det,

at udlændingemyndighederne kan give afslag på en ansøgning om visum, hvis vi vurderer, at der er risiko for:

at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande, eller

at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko.Afgørelser om visum træffes efter reglerne i EU's visumkodeks og reglerne i visumbekendtgørelsen samt retningslinjerne i visumvejledningen.

Læs bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (Visumbekendtgørelsen)

Læs også vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark

Rejsebureau- og turistordninger

Danmark har i en årrække haft særlige rejsebureau- og turistordninger for turister fra Rusland, Kina, Ukraine og Indien. Den såkaldte ADS-ordning i Kina omfatter udelukkende turistgrupper. Den udvidede rejsebureauordning i Kina omfatter også turister, der rejser enkeltvis.

Disse ordninger gør det lettere for statsborgere fra de pågældende lande at komme til Danmark på turistbesøg.

Læs mere om rejsebureau- og turistordninger

Betingelser

For at få visum skal du normalt opfylde disse krav:

Dit pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato.

Dit pas eller anden rejselegitimation må ikke være mere end 10 år gammelt.

Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn og evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn.

Du skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Dit visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden.Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark.

Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Du må ikke være optaget på den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud

Disse betingelser gælder både ved udstedelsen af visummet, og når du indrejser og opholder dig i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen, og at du har en gyldig rejsesygeforsikring. Hvis du ikke kan dokumentere det, kan dit visum blive inddraget og annulleret, og du vil straks skulle rejse ud af Schengenlandene.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark, eller at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko, vil du få afslag på ansøgningen om visum.

Krav til den du besøger i Danmark (værten)

Hvis du er statsborger i et land, der er placeret i hovedgruppe 2, 3, 4 og 5, kan du normalt kun få visum, hvis du har en vært i Danmark. Værten skal opfylde disse krav:

Værten skal bekræfte, at dit besøg er ventet. Udlændingestyrelsen anbefaler, at værten udfylder og indsender en invitationsblanket, VU2, men det er ikke et krav. Læs mere om invitation af visumansøger

Værten skal have fast bopæl i Danmark. Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde, fx hvis du er ægtefælle, fast samlever, kæreste eller mindreårigt barn til en dansk statsborger, der er fast etableret i udlandet, og han/hun ønsker at holde ferie i Danmark sammen med sin nærmeste familie.

Værten skal normalt enten være dansk statsborger eller have en gyldig opholdstilladelse i Danmark. Hvis værtens opholdstilladelse er udløbet, men søgt forlænget, vil der konkret blive taget stilling til, om kravet om gyldig opholdstilladelse er opfyldt. I denne vurdering bliver der bl.a. lagt vægt på, om værtens opholdstilladelse er givet med henblik på midlertidigt ophold eller med mulighed for varigt ophold.

Visum - hvor længe gælder den?

Du kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Hvis du ønsker at opholde dig i Danmark i længere tid end 90 dage, fx fordi du er gift med en person, der bor i Danmark, kan du ansøge om ægtefællesammenføring i stedet for visum.

Læs mere om opholdets varighed
Hvis varigheden af dit ophold overskrider dit visums gyldighedsperiode, eller du forsøger at benytte dit visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan du blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil du ikke kunne få visum til at besøge Danmark. Læs mere om misbrug af visum

Visum til flere indrejser og med længere gyldighed
Hvis du har behov for ofte eller regelmæssigt at rejse til Danmark og de øvrige Schengenlande, kan du søge om visum til flere indrejser og med længere gyldighed. Læs mere om visum til flere indrejser og med længere gyldighed

Hvad må du hvis du har visum?

Et visum giver normalt ret til ophold i hele Schengenområdet. Schengenlandene er: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Visum giver ikke ret til arbejde
Visum giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det.

Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan du dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse. Læs mere om visum og arbejdstilladelse

Priser

En “pakke” hvor vi tager os af hele ansøgningsprocessen koster 3.499 kr.

Læs mere og se hvad pakken indeholder her.

Visum efter EU-reglerne

Du vil ansøge om visum efter EU-reglerne, fordi du er familie til en person omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed.2

Du er familiemedlem til en statsborger fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Som familiemedlem til en EU/EØS-statsborger eller en schweizisk statsborger har du ret til at få behandlet en ansøgning om visum til Danmark efter EU-reglerne, hvis du ledsager eller slutter dig til EU/EØS-statsborgeren eller den schweiziske statsborger, mens han/hun benytter sin ret til fri bevægelighed i Danmark.

Ansøgning og dokumentation
Visumansøgningen behandles af repræsentationen uden opkrævning af gebyr og efter en hasteprocedure, der kun undtagelsesvis må vare længere end 15 dage.

Der stilles ikke krav om dokumentation for rejsesygeforsikring i forbindelse med indgivelse af en visumansøgning efter EU-reglerne, ligesom udstedelsen af visum ikke vil blive betinget af, at du er i besiddelse af de nødvendige midler til opholdet her i landet.

Du skal imidlertid dokumentere, at EU/EØS-statsborgeren eller den schweiziske statsborger har benyttet eller planlægger at benytte sin ret til fri bevægelighed i forbindelse med indrejse og ophold i Danmark. Du skal også dokumentere, at du er omfattet af en af de kategorier af familiemedlemmer, der er oplistet nedenfor.

Der stilles således ikke de samme krav for at få visum efter EU-reglerne som for andre visumansøgninger. Nærmere oplysninger kan fås hos den repræsentation, hvor ansøgningen indgives.

Du kan som udgangspunkt få visum, medmindre du udgør en trussel for den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

Hvilke familiemedlemmer er omfattet?
Hvis du tilhører en af følgende kategorier af familiemedlemmer til en EU/EØS-statsborger eller en schweizisk statsborger, som benytter eller har benyttet sin ret til fri bevægelighed i Danmark, har du normalt ret til at få din ansøgning om visum behandlet efter EU-reglerne:

Ægtefælle

Fast samlever over 18 år

Direkte efterkommere under 21 år (det vil sige børn, børnebørn, osv.) af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den faste samlever

Direkte efterkommere over 21 år (det vil sige børn, børnebørn, osv.) af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den faste samlever, som forsørges af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den faste samlever

Slægtninge i opstigende linje (det vil sige forældre, bedsteforældre, osv.) til EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller til ægtefællen/den faste samlever, der forsørges af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den faste samlever

Andre familiemedlemmer (det vil sige søskende, fætre, kusiner m.v.), hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand

Andre familiemedlemmer (det vil sige søskende, fætre, kusiner m.v.) hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger personligt plejer de pågældende

Du er familiemedlem til en dansk statsborger

Som familiemedlem til en dansk statsborger har du ret til at få din ansøgning om visum til Danmark behandlet efter EU-reglerne, hvis den danske statsborger benytter eller umiddelbart inden visumansøgningen har benyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og i den forbindelse har etableret et reelt og faktisk ophold i landet.

Læs mere om hvilke familiemedlemmer til en dansk statsborger, som har ret til ophold her i landet efter EU-retten

Familiesammenføring efter EU-reglerne?

Når du som familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, en schweizisk statsborger eller til en dansk statsborger får visum til Danmark efter EU-reglerne, medfører det ikke automatisk, at du også vil opfylde betingelserne for at få familiesammenføring efter EU-reglerne. Hvis du søger om familiesammenføring efter EU-reglerne, vil Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI's) afgørelse i sagen bygge på en selvstændig vurdering af, om de konkrete betingelser for familiesammenføring efter EU-reglerne er opfyldt.

Opholdskort udstedt efter EU-reglerne

Hvis du har et opholdskort, der er udstedt efter EU-reglerne om fri bevægelighed, behøver du ikke visum for at indrejse og opholde dig i Danmark, hvis EU-opholdskortet er udstedt af et EU-land, som også er et Schengenland. Har du et EU-opholdskort udstedt af et EU-land, som ikke er med i Schengen-samarbejdet, er du dog kun fritaget for visum ved indrejse og ophold i Danmark, hvis du ledsager eller slutter dig til EU-statsborgeren, som EU-opholdskortet er udstedt på baggrund af. Dette gælder både opholdskort, der er udstedt efter direktiv 2004/38/EF, og opholdskort, der er udstedt inden, direktivet trådte i kraft. Opholdskortet er i form af et plastkort i kreditkortstørrelse eller en opholdssticker, der er indsat i passet.

Priser

En “pakke” hvor vi tager os af hele ansøgningsprocessen koster 3.499 kr.

Prisen kan dog variere alt afhængig af dine konkrete forhold. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for en gratis telefonkonsultation, så vi kan vurdere dig sag.

Visum til forretningsbesøg

Du vil ansøge om visum, fordi du skal på forretningsbesøg i Danmark i op til 90 dage.

Hvem behøver visum?

Det er muligt at få et visum til forretningsbesøg i Danmark.

For at dit besøg kan betragtes som et forretningsbesøg, skal følgende krav være opfyldt:

- Der skal være tale om et reelt forretningsforhold mellem den virksomhed/organisation, som du ønsker at besøge i Danmark og din egen virksomhed/organisation.

- Den danske virksomhed/organisation skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

- Der skal allerede inden din indrejse være etableret en forbindelse til virksomheden/organisationen i Danmark.

- Dit besøg i Danmark skal have relation til det erhverv, du driver i dit hjemland. Virksomheden i Danmark skal bekræfte dit besøg over for Udlændingestyrelsen. Hvis du ikke medbringer en invitation eller et invitations-id, når du indgiver ansøgningen, vil virksomheden normalt modtage et spørgeskema i forbindelse med sagsbehandlingen. Læs mere om invitation til forretningsbesøg

Du kan ikke få visum til forretningsbesøg, hvis der reelt er tale om et arbejdsforhold. Fx hvis du som trainee modtager løn under opholdet i Danmark, eller du er ansat i en udenlandsk filial af en i Danmark registreret virksomhed/organisation, hvor du skal arbejde for den danske virksomhed/organisation under opholdet i Danmark. I sådanne tilfælde skal du søge om en arbejdstilladelse. Læs mere om arbejde.

Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan du dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse. Læs mere om visum og arbejdstilladelse

Du kan ikke få visum, hvis myndighederne vurderer, at der er en høj risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller et andet Schengenland. Der har tidligere været eksempler på, at personer, der har fået et forretningsvisum, efterfølgende har misbrugt visummet. Læs mere om initiativer mod misbrug af forretningsvisa til kinesiske statsborgere

Der gælder særlige regler, hvis du er statsborger i Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Somalia og Syrien. For statsborgere fra disse lande gælder, at der kan gives visum med henblik på forretningsbesøg i konkret begrundede tilfælde.

Afgørelser om visum træffes efter reglerne i EU’s visumkodeks og reglerne i visumbekendtgørelsen samt retningslinjerne i visumvejledningen.

Læs bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (Visumbekendtgørelsen)Læs vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark

For virksomheder i Danmark

Afholdelse af større arrangementer
Hvis din virksomhed/organisation i Danmark skal afholde et større internationalt arrangement, hvor en del af ansøgerne har behov for visum, kan Udlændingestyrelsen hjælpe med at tilrettelægge ansøgningsprocessen. Udlændingestyrelsen deltager gerne i et planlægningsmøde og orienterer om visumreglerne og ansøgningsproceduren for netop den type arrangement, som din virksomhed/organisation skal afholde. Kontakt Udlændingestyrelsen for mere information eller for at aftale deltagelse i planlægningsmøde

Forhåndsgodkendelse af virksomhed
En virksomhed i Danmark kan blive forhåndsgodkendt til at modtage forretningsbesøg. En forhåndsgodkendelse gør det lettere og mere fleksibelt for virksomheden at modtage forretningsbesøg fra visumpligtige udlændinge. Læs mere om forhåndsgodkendelse af virksomhed

Hvad er betingelserne?

For at få visum skal du normalt opfylde disse krav:

Dit pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato.

Dit pas eller anden rejselegitimation må ikke være mere end 10 år gammelt.

Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn og evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn.

Du skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Dit visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden.

Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark.

Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Du må ikke være omfattet af den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud.Disse betingelser gælder både ved udstedelsen af visummet, og når du indrejser og opholder dig i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen, og at du har en gyldig rejsesygeforsikring. Hvis du ikke kan dokumentere det, kan dit visum blive inddraget og annulleret, og du vil straks skulle rejse ud af Schengenlandene.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark, eller at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko, vil du få afslag på ansøgningen om visum.

Hvor længe gælder et visum?

Du kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Læs mere om opholdets varighed

Hvis varigheden af dit ophold overskrider dit visums gyldighedsperiode, eller du forsøger at benytte dit visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan du blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil du som udgangspunkt ikke kunne få visum til at besøge Danmark.

Læs mere om misbrug af visum

Visum til flere indrejser og med længere gyldighed
Hvis du har behov for ofte eller regelmæssigt at rejse til Danmark og de øvrige Schengenlande, kan du søge om visum til flere indrejser og med længere gyldighed.

Læs mere om visum til flere indrejser og med længere gyldighed

Hvad giver et visum dig ret til

Et visum giver normalt ret til ophold i hele Schengenområdet. Schengenlandene er: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Visum giver ikke ret til arbejde
Visum giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det.

Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan du dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse.

Læs mere om visum og arbejdstilladelse

Priser

En “pakke” hvor vi tager os af hele ansøgningsprocessen koster 3.499 kr.

Prisen kan dog variere alt afhængig af dine konkrete forhold. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for en gratis telefonkonsultation, så vi kan vurdere dig sag.

Visum til kulturelle besøg

Du vil ansøge om visum, fordi du skal besøge Danmark i op til 90 dage for at deltage i et kulturelt, sportsligt eller videnskabligt arrangement.

Hvem kan få visum?

Det er muligt at få et visum for at deltage i et kulturelt eller videnskabeligt arrangement. Det kan fx være kongresser, sportsstævner eller lignende.

Du skal kunne dokumentere, at du har et formål med besøget. Hvis du fx er sportsudøver og skal til et sportsstævne i Danmark, skal du kunne dokumentere at du har kendskab til den sportsgren, stævnet drejer sig om.

Du kan ikke få visum, hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der en høj risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande.

Der gælder særlige regler, hvis du er statsborger i Afghanistan, Eritrea, Irak, Pakistan, Somalia og Syrien. For statsborgere fra disse lande gælder, at de kan gives visum i konkret begrundede tilfælde.

Læs vejledning  om behandling af ansøgninger om visum til Danmark

For virksomheder i Danmark

Afholdelse af større arrangementer
Hvis din virksomhed/organisation i Danmark skal afholde et større internationalt arrangement, hvor en del af ansøgerne har behov for visum, kan Udlændingestyrelsen hjælpe med at tilrettelægge ansøgningsprocessen. Udlændingestyrelsen deltager gerne i et planlægningsmøde og orienterer om visumreglerne og ansøgningsproceduren for netop den type arrangement, som din virksomhed/organisation skal afholde. Kontakt Udlændingestyrelsen for mere information eller for at aftale deltagelse i planlægningsmøde

Forhåndsgodkendelse af virksomhed
En virksomhed i Danmark kan blive forhåndsgodkendt til at modtage forretningsbesøg. En forhåndsgodkendelse gør det lettere og mere fleksibelt for virksomheden at modtage forretningsbesøg fra visumpligtige udlændinge. Læs mere om forhåndsgodkendelse af virksomhed

Hvad er betingelserne?

For at få visum skal du normalt opfylde disse krav:

Dit pas eller anden rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder ud over visummets udløbsdato.

Dit pas eller anden rejselegitimation må ikke være mere end 10 år gammelt.

Du skal have tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad, der vurderes som tilstrækkelige midler, afgøres af repræsentationen og afhænger af varigheden af opholdet, og om du skal bo på fx hotel eller privat hos familie eller venner. Som udgangspunkt skal du være i besiddelse af ca. 350 kr. pr. døgn og evt. et mindre beløb ved privat indkvartering, hvor værten indestår for alle udgifter. Hvis du skal bo på hotel, skal beløbet være større, ca. 500 kr. pr. døgn.

Du skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde eller dødsfald, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet. Rejsesygeforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal være gældende i hele visummets gyldighedsperiode. Dit visum kan afkortes, hvis rejsesygeforsikringen ikke gælder for hele perioden.

Du må ikke være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet (SIS II).

Du må ikke være udvist og have et indrejseforbud i Danmark.

Du må ikke være omfattet af FN's eller EU's sanktionslister.

Du må ikke være optaget på den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud.

Disse betingelser gælder både ved udstedelsen af visummet, og når du indrejser og opholder dig i Danmark eller de øvrige Schengenlande. Du skal derfor altid kunne dokumentere, at du råder over tilstrækkelige midler til at betale for opholdet og hjemrejsen, og at du har en gyldig rejsesygeforsikring. Hvis du ikke kan dokumentere det, kan dit visum blive inddraget og annulleret, og du vil straks skulle rejse ud af Schengenlandene.

Hvis udlændingemyndighederne vurderer, at der er risiko for, at du vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark, eller at du vil udgøre en sikkerhedsrisiko, vil du få afslag på ansøgningen om visum.

Hvor længe gælder et visum?

Du kan højst få visum til at opholde sig i Schengen-landene i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Læs mere om opholdets varighed

Hvis varigheden af dit ophold overskrider dit visums gyldighedsperiode, eller du forsøger at benytte dit visumophold til at opnå længerevarende eller permanent ophold i Danmark, kan du blive pålagt en karensperiode på 3 eller 5 år. I karensperioden vil du som udgangspunkt ikke kunne få visum til at besøge Danmark.

Læs mere om misbrug af visum

Visum til flere indrejser og med længere gyldighed
Hvis du har behov for ofte eller regelmæssigt at rejse til Danmark og de øvrige Schengenlande, kan du søge om visum til flere indrejser og med længere gyldighed.

Læs mere om visum til flere indrejser og med længere gyldighed

Hvad giver et visum dig ret til

Et visum giver normalt ret til ophold i hele Schengenområdet. Schengenlandene er: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Visum giver ikke ret til arbejde
Visum giver dig ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det.

Under besøg af mindre end 90 dages varighed kan du dog udføre visse arbejdsrelaterede aktiviteter, som ikke kræver arbejdstilladelse.

Læs mere om visum og arbejdstilladelse

Priser

En “pakke” hvor vi tager os af hele ansøgningsprocessen koster 3.499 kr.

Prisen kan dog variere alt afhængig af dine konkrete forhold. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for en gratis telefonkonsultation, så vi kan vurdere dig sag.

er du sikker på at din sag er god nok?

Undgå kedeligt afslag på din ansøgning, bestil en gratis telefonisk konsultation med det samme og opnå sikkerhed og tryghed i din sag.

jeg accepterer samtidig vilkår og betingelser
Mange tak. Vi glæder os til at tale med dig.
Uups! Noget gik galt. Prøv venligst igen..