Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle serviceprodukter, der bliver solgt og leveret på fairophold.dk og andre hjemmesider (herefter kaldet ”platformen”), der administreres af Fairophold ApS (herefter kaldet ”Fairophold”) og Fairopholds rådgivere (herefter kaldet ”rådgivere”) og brugerne af platformen.

Din adgang til og brug af Fairopholds ydelser udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Fairophold. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller benytte dig af Fairopholds services. Fairophold kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. Fairophold kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

Fairophold kan fra tid til anden ændre vilkårene relateret til platformen. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Fairophold slår sådanne opdaterede vilkår op på dette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Serviceydelser

Du erkender, at Fairophold ikke er en advokatvirksomhed eller på nogen måde er associeret med advokatvirksomhed. Serviceydelserne, der leveres på platformen, tilbydes af :

Juridiske rådgivere, der ikke er advokater. Disse rådgivere er ansat af Fairophold og er derfor underlagt Fairopholds erhverv- og rådgiveransvarsforsikring. Ved køb af enkeltstående rådgivningsopgaver accepterer du således Fairopholds handelsbetingelser.

Som bruger af Fairophold har du mulighed for at købe juridisk rådgivning Som enkeltstående rådgivningsopgaver i form af

checkmark
Juridisk bistand efter medgået tid
checkmark
Pakkeløsninger til faste priser

De faste pakkeløsninger er reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser.

Pris og betaling

Når du køber en pakkeløsning hos Fairophold gælder følgende:

checkmark
Når du vælger en pakkeløsning vil den tydeligt indeholde en fast pris for rådgivningen inkl. moms. Prisen er udregnet på baggrund af de antal timer, som Fairophold forventer at skulle bruge på sagen. Prisen er bindende for både dig og Fairophold. Under særlige omstændigheder gælder det, at såfremt sagen har været utilstrækkeligt eller urigtigt oplyst ved sagens påbegyndelse, da forbeholder Fairophold sig retten til at tilbagekalde tilbuddet. Sagen kan herefter genoptages ved fornyet tilbudsafgivelse.
checkmark
Når du bestiller en pakkeløsning via fairophold.dk, eller ved telefonisk henvendelse vil du modtage et tilbud på klientaftale fra Fairophold som du kan vælge at acceptere ved at deponere pakkeprisen på vores konto. Deponering af beløb betragtes som din accept af pakketilbuddet.
checkmark
Ved ansøgninger om opholdstilladelser skal der oftest indbetales gebyr til Udlændingestyrelsen eller øvrige relevante myndigheder i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Sådanne gebyrbetalinger er uvedkommende for Fairophold og du skal selv sikre dig, at de bliver indbetalet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen.

For enkeltopgaver oprettet med løbende timer gælder følgende:

checkmark
Tilbuddet vil medfølge en tilbudsbeskrivelse, hvor rådgiveren beskriver, hvordan opgaven vil blive løst.
checkmark
Når du accepterer tilbuddet vil rådgiveren løbende tilføje timer efterhånden som opgaven bliver løst. Leverede timer vil blive afregnet på den sidste kalenderdag i hver måned. Du kan som kunde altid se en oversigt over antal timer registeret på din sag.
checkmark
For at kunne oprette en sag med løbende timer, skal du tilføje et gyldigt betalingskort, der vil blive anvendt til de løbende betalinger, eller indbetale et depositum der forsigtigt skønnes til det estimerede timeantal der skal forbruges i sagen.

Ansvar

Fairophold er ansvarlige over for dig efter dansk rets almindelige regler og lov om juridisk rådgivning herunder reglerne om god skik for juridisk rådgivning. Fairophold kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv.

Fairopholds ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til de summer som er anført under “Forsikringssummer”. Fairophold er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Fairopholds kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

Fairophold kan hellere ikke holdes ansvarlig for de personlige følger og omkostninger du må bære i tilfælde hvor din ansøgning bliver afvist af den relevante myndighed som har behandlet ansøgningen.

Fortrolighed

Hos Fairophold mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere samt rådgivere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med lov om juridisk rådgivning, reglerne om god skik for juridisk rådgivning samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling. Læs mere om vores privatlivspolitik og om hvordan vi behandler personoplysninger, her.

Fortrydelsesret og reklamation

Når du accepterer et tilbud fra Fairophold, giver du samtidig samtykke til, at leveringen af din serviceydelse begynder og at din 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Du kan stadig fortryde din bestilling, men vil dog blive opkrævet betaling for den allerede leverede rådgivning.

Hvis du vil fortryde din bestilling af rådgivning, skal du straks informere både din rådgiver og Fairophold herom.

Du kan reklamere over din rådgivning ved at skrive til os på servicecenter@fairophold.dk

Din reklamation skal indeholde:

checkmark
Sagsnummer
checkmark
En begrundelse for reklamationen

Fortrolighed og sikkerhed

Fairophold stiller en sikker adgang til "dashboard" platformen til rådighed. Fairophold vil tilvejebringe funktionaliteter, der: 

checkmark
Facilitere adgangskodeadministration af abonnentens brugere
checkmark
Kan sende og gemme adgangskoder i et sikkert og krypteret format.
checkmark
Beskytte brugernavn, adgangskoder og andre personlige data på en måde, der følger industristandarder og overholder gældende regler.

Fairophold, herunder alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid: 

checkmark
Bruge "best industry practice" til at gemme, administrere og overføre data og indhold.
checkmark
Gennemføre politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder, og vil straks underrette abonnenten ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt.
checkmark
Implementere "best industry practice" i informationssikerhed med hensyn til netværksteknikker, herunder men ikke begrænset til, firewalls, indtrængningsdetektering, databeskyttelsesforanstaltninger, patchhåndtering og stresstest.

Kunden accepterer at underrette Fairophold i tilfælde af uautoriseret adgang til tjenesten eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb på platformen eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Fair Ophold kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse servicecenter@fairophold.dk

Ugyldighed

Såfremt en bestemmelse i denne aftale skulle blive erklæret ugyldig eller umuligt at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

Andre bestemmelser

Fairophold tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Gældende fra 1. januar 2021.